گزارش گاماروس (Gammarus parthicus) در شرق کشور (خراسان جنوبی، بیرجند) به همراه توزیع فراوانی طول بدن و ارتباط تعداد تخم با بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه اکولوژی، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

10.22034/aej.2021.137138

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی  توزیع فراوانی طولی گاماروس ها (Gammarus parthicus)  (نر و ماده) و هم چنین ارتباط تعداد تخم با اندازه‌ بدن (سر، پشت، دم) می‌باشد. نمونه‌برداری از قنات ماسن شهرستان بیرجند در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان، سال 98 انجام شد. جمعاً در طی 4 فصل 252 گاماروس صید شدند. برای اندازه‌گیری نمونه‌ها از استریو میکروسکوپ و کاغذ میلی‌متری استفاده گردید و از نمونه‌ها عکس‌برداری شد. طول از ابتدای سر (رسترم) تا نوک دم (تلسون) اندازه‌گیری شد. علاوه بر این طول سر، پشت و دم نیز به‌صورت جداگانه اندازه‌گیری شدند. نرم‌افزار Image-J برای تجزیه‌ و تحلیل عکس‌های حاصله استفاده گردید. تعداد تخم، پس از شکافتن کیسه تخمی به ازای ماده‌های بارور از یک نمونه گاماروس ها پس از 10 روز نگه داری در اتاقی با شرایط تنظیم‌شده کشت (شبیه‌سازی شرایط تولیدمثل) شمارش شدند. میانگین طول کلی گاماروس‌های نر در چهار فصل به‌صورت میانگین و خطای استاندارد به ترتیب برای نرها (75/21±15/1 میلی‌متر) و ماده‌ها (93/43±12/1 میلی‌متر) بود. نسبت‌های جنسی (نر به ماده) برحسب فصول، اختلاف داشتند. بیش ترین مقدار در فصل بهار (1/39)، و کم ترین در فصل زمستان (0/31) مشاهده شد. طول کلی بدن به‌صورت مدلی از متغیرهای طول سر، طول دم و فصل و تعداد تخم به‌صورت مدلی از طول سر و طول دم به دست آمد. مشاهده گاماروس در شرق ایران با اثر تغییرات شرایط زمان (فصل) در دوره زندگی این‌گونه گزارش گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. بیرشتین، ی.آ.؛ وینوگرادف، ل.گ.؛ کونداکف، ن.ن.؛ کون، م.س.؛ استاخوا، ت. و مانوا، و.ن.، 1968. اطلس بی­ مهرگان خزر. انتشارات مسکو. ترجمه. نظری، د.ل.، نشرموسسه تحقیقات شیلات ایران، 1378، 850 صفحه.
 2. سعیدی، ز.؛ عبدلی، ا.؛ حسن­ زاده ­کیابی، ب.؛ بهمن ­پور، ص. و حامدیان، م.، 1396. بررسی عادات غذایی سه گونه گاوماهی از جنس Neogobius در بخش جنوب مرکزی دریای خزر، نوشهر. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 4، صفحات 151 تا 160.
 3. سوداگر، م.؛ کیوانلو، س. و بقایی، ف.، 1391. تاثیر عصاره گاماروس در غذاگیری و فاکتورهای رشد بچه ­ماهیان قره ­برون پرورشی. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 4، شماره 1، صفحات 13 تا20.
 4. قلی­ پور، ع.؛ فتح­ پور، ح. و میرزاجانی، ع.، 1390. بررسی تغییرات جمعیت گاماروس آکی­کودا (Gammarus aequicauda) در خلیج میانکاله. مجله زیست شناسی ایران، جلد 24، شماره 4، صفحات 558 تا 565.
 5. Adams, M.; Raadik, T.A.; Burridge, C.P. and Georges, A., 2014. Global biodiversity assessment and hyper-cryptic species complexes: more than one species of elephant in the room? Systematic Biology. Vol. 63, pp: 518-533.
 6. Beracko, P.; Sýkorová, A. and Štangler, A., 2012. Life history, secondary production and population dynamics of Gammarus fossarum (Koch, 1836) in a constant temperature stream. Biologia. Vol. 67, pp: 164-171.
 7. Esmaeili-Rineh, S.; Sari, A.; Fiser, C. and Bargrizaneh, Z., 2017. Completion of molecular taxonomy: description of 4 amphipod species (Crustacea: Amphipoda: Niphargidae) from Iran and release of database for morphological taxonomy. Zoologischer Anzeiger. Vol. 271, pp: 57-79.
 8. Fox, J. and Weisberg, S., 2019An R Companion to Applied Regression. Third edition. Sage, Thousand Oaks CA.
 9. Feriendly, M., 2002. Corrgrams: Exploratory displays for correlation matrices. The American Statistician. Vol. 56, pp: 316-324.
 10. Fernandez, L.; Garcia-Soler, C. and Albores, I., 2021. Reproductive strategies under different environmental conditions: total output vs investment per egg in the slipper lobster Scyllarus arctus. Journal of the marine biological association of the UK. Vol. 101, No. 1, pp: 131-139.
 11. Hamasaki, K.; Sugiama, A.; Jinbo, T. and Murakami, K., 2018. The influence of male size on competitive mating success in the Japanese spiny lobster Panulirus japonicus implications for broodstock management techniques. J of Crustacean biology. Vol. 38, No. 4, pp: 393-400.
 12. Harlıoğlu, M. and Farhadi, A., 2018. Importance of Gammarus in aquaculture. Aquaculture International. Vol. 26, No. 6, pp: 1327-1338.
 13. Ihaka, R. and Gentleman, R., R: A language for data analysis and graphics. Journal of Computational and Graphical Statistics. Vol. 5, pp: 299-314.
 14. James, G.; Witten, D.; Hastie, T. and Tibshirani, R., 2014. An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R. Springer Publishing Company, Incorporated. 426 p.
 15. Jinbo, T.; Sugiama, A.; Murakami, K. and Hamsaki, K., 2017. Reproductive potential of the Japanese spiny lobster Panulirus japonicusmale: implications for broodstock management techniques. Journal of Crustacean Biology. Vol. 37, No. 4, pp: 458-464.
 16. Lemon, J., 2006. Plotrix: a package in the red light district of R. R-News. Vol. 6, No. 4, pp: 8-12.
 17. Karaman, S., 1934. Über asiatische Süsswassergammariden. Zoologischer Anzeiger. Vol. 106, No. 5/6, pp: 127-134.
 18. Katouzian, A.; Sari, A.; Macher, J.; Weiss, M.; Saboori, A.; Lesse, F. and Weigand, A., 2016. Drastic underestimation of amphipod biodiversity in the endangered Irano-Anatolian and Caucasus biodiversity hotspots. Scientific Reports. No. 6, 22507 p.
 19. Kevrekidis, T.H. and Koukouras, A.T.H., 1988. Life cycle and reproduction of Gammarus aequicauda in the Evros Delta. Journal of Zoology. Vol. 35, pp: 137-149.
 20. Khalaji-Pirbalouty, V. and Sari, A., 2006. Description of Gammarus balutchi nov. (Amphipoda: Gammaridae) from Iran, based on light and electron microscopy. zoologische Medelingen. Vol. 29221, No. 6, pp: 91-100.
 21. Loffler, H., 1956. Limnologische Beobachtungen an Iranischen Binnengewässern. II. Teil: systematische Beschreibung der Rotatorien und Crustaceen aus den untersuchten Gewässern. Hydrobiologia. Vol. 8, No. 3/4, pp: 239-278.
 22. Mateus, P.A. and Mateus, E., 1990. Etude d'une collection d'amphipodes specialement du sud-ouest asiatique-du Museum d'Histiore Naturelle de Vienne. Annalen des Naturhistorisches Museums in Wien. Vol. 91, pp: 273-331.
 23. Moshgani, M. and van Dooren, T.J.M., 2011. Maternal and paternal contributions to egg size and egg number variation in the blackfin pearl killifish Austrolebias nigripinnis. Evolutionary Ecology. Vol. 25, No. 5, pp:1179-1195.
 24. Mirzajani, A.R.; Sayadrahim, M. and Sari, A., 2011. Reproductive Traits of Some Amphipods in Different Habitats of Iran and Southern Caspian Sea. International Journal of Zoology. Vol. 2011, Article ID 598504, 10 p.
 25. Mirzajani, A.R., 2003. A study on the population biology of Pontogammarus maeoticus in Bandar Anzali, southwest Caspian Sea. Zoology in the Middle East. Vol. 30, pp: 61-68.
 26. Prato, E. and Biandolino, F., 2003. Seasonal changes in population of the Amphipod Gammarus aequicauda. Mediterranean Marine Science. Vol. 4/1, pp: 49-56.
 27. Sarkar, D., 2008. Lattice: Multivariate Data Visualization with R. Springer, New York.
 28. Salman, D.; Hamzah, H.A. and Ali, M.H., 2018. On the reproductive biology of talitrid amphipod Platorchestia monodi (Mateus et al.,1986) from the Shatt Al-Arab region, Basrah, Iraq. Iraqi J. Aquacult. Vol. 15, No. 1, pp: 78-102.
 29. Stock, J.; Mirzajani, A.R.; Vonk, R.; Naderi, S. and Kiabi, B.H., 1998. Limnic and brackish water Amphipoda from Iran. Beaufortia, Museum of Naturalis Biodiversity Center, University of Amsterdam. Vol. 48, No. 9, pp: 173-234.
 30. Wattier, R.; Mamos, T.; Copilaş-Ciocianu, D.; Jelić, M.; Ollivier, A., Chaumot, A., Danger, M.,  Felten, V.;  Piscart, C.; Žganec, K.; Rewicz, T. and Wysocka, A., 2020. Continental-scale patterns of hyper-cryptic diversity within the freshwater model taxon Gammarus fossarum.  Scientific Reports. Vol. 10, Article number: 16536.
 31. Welborn, G.A. and Thiel, M., 2018. The Natural History of Crustacea, Life Histories. Vol. 5. Edited by Welborn, G.A. and Thiel, M., Oxford and New York: Oxford University Press. 456 p.
 32. Zamanpoore, M.; Grabowsky, M.; Pockel, M. and Schiemer, F., 2011. Taxonomic review of freshwater Gammarus from Iran. Zootaxa. Vol. 3140, pp: 1-14.