تاثیر دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد بر شاخص های رشد و فاکتورهای خونی در بچه فیل ماهی (Huso Huso)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

4 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، گروه شیلات، قائم شهر، مازندران

10.22034/aej.2020.248236.2351

چکیده

تحقیق حاضر در راستای شناخت عملکرد رشد و فاکتور‌های خونی به گرسنگی کوتاه مدت در فیل‌ماهی با میانگین وزن اولیه 32/5± 58/34 مورد بررسی قرار گرفت. تیمار‌ها شامل 4 گروه که تیمار شاهد (F) روزانه 4 بار در حد سیری ظاهری غذادهی شدند، تیمار SRF1 با چهار دوره متناوب گرسنگی دو روزه و غذا‌دهی 8 روزه پس از هر دوره گرسنگی, تیمار SRF2 با دو دوره متناوب گرسنگی چهار روزه و غذادهی 16 روزه پس از هر گرسنگی و تیمار SRF3 با یک دوره گرسنگی 8 روزه و غذادهی 32 روز می‌باشند که به مدت 40 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عملکرد رشدی در تیمارهای آزمایشی به‌طور معناداری تحت تاثیر روند غذادهی قرار گرفته است (05/0p< ). تیمار‌های SRF1 و SRF2 نسبت به تیمار SRF3 به‌طور معنی‌داری افزایش وزن و نرخ رشد ویژه بالاتری نشان دادند (05/0p< ). در شاخص‌ کبدی، شاخص دستگاه گوارش و فاکتور وضعیت تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده است (05/0p> ). اثر گرسنگی و غذادهی مجدد بر پارامتر‌های خونی معنی‌دار بود (05/0p< ). به‌طوری که با اعمال گرسنگی 8 روزه (SRF3) سطح گلبول قرمز به‌طور معنی‌داری نسبت به سایر تیمار‌ها افزایش یافته است. با توجه به نتایج به دست آمده در پایان دوره آزمایش می‌توان چنین استنباط کرد که فیل‌ماهی توانایی سازگاری با دوره‌های کوتاه‌تر گرسنگی را داشتند به‌طوری که تیمارهای 2و 4 روز گرسنگی دارای رشد جبرانی کامل بودند. اما تیمار 8 روز گرسنگی (SRF3) وزن نهایی کمتری نسبت به تیمار شاهد داشتند که نشان دهنده رشد جبرانی نسبی در آن‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Short-term Period Starvation and Re-feeding on growth indices and blood factors in Sub-yearling Beluga (Huso Huso)

نویسندگان [English]

  • soheila naghshpour 2
  • Mehdi hossenifard 3
  • Ruhollah Javadian 4
2 Student of Ghaemshahr Islamic Azad University
3 Assistant Professor Islamic Azad University, Babol Branch
4 Assistant Professor, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Department of Fisheries, Ghaemshahr, Mazandaran
چکیده [English]

The present study was performed to identify growth performance and blood factors in short term starvation in Huso huso with mean initial weight of 34.58 ± 5.32. The treatments consisted of 4 groups in which the control treatment group (F) fed 4 times daily satiety, the SRF1 treatment with four alternate two-day starvation and 8-day feeding after each starvation period. SRF2 with two alternate four-day fasting and 16-day fasting after each starvation and the SRF3 treatment with an 8-day fasting and 32-day fasting period were tested for 40 days. The results showed that growth performance in experimental treatments was significantly affected by feeding process (p <0.05). SRF1 and SRF2 treatments showed significantly higher weight gain and specific growth rate than SRF3 treatment (p <0.05). There was no significant difference in liver index, gastrointestinal index and status factor (p> 0.05). The effect of starvation and malnutrition on blood parameters was significant (p <0.05). With 8-day starvation (SRF3), the level of red blood cells increased significantly compared to other treatments. According to the results obtained at the end of the experimental period, it can be concluded that the fish were able to adapt to shorter periods of starvation so that the 2 and 4 day starvation treatments had full compensatory growth. But the 8-day starvation treatment (SRF3) had less final weight than the control treatment, which shows a relative compensatory growth in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huso huso
  • Compensatory growth
  • Blood indices
  • growth performance