بررسی اثر ریزپوشانی با نانوذرات کیتوزان/آلژینات بر کارایی و ایمنی زایی واکسن تزریقی استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل الای رنگین کمان

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی بخش ابزیان دانشگاه شهید چمران اهواز

3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz

4 گروه علوم پایه ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

5 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/aej.2020.247605.2347

چکیده

در این تحقیق اثر ریزپوشانی واکسن تزریقی دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس با ریزذرات آلژینات/ کیتوزان بر ایمنی-زایی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی گردید. به این منظور ابتدا باکتری استرپتوکوکوس اینیه و لاکتوکوکوس گارویه در محیط TSB کشت و با فرمالین غیر فعال شده، سپس باکتری‌های غیر فعال‌شده با ریز ذرات آلژینات /کیتوزان ریزپوشانی شدند.600 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (1/2± 14گرم) به چهار تیمار ، هر تیمار در سه تکرار به‌صورت زیر تقسیم گردیدند: تیمار اول با واکسن ریزپوشانی شده، تیمار دوم با واکسن بدون ریزپوشانی و تیمار سوم با آلژینات /کیتوزان بدون باکتری، و به تیمار چهارم نیز PBS استریل تزریق گردید. ماهی‌ها به مدت دو ماه تغذیه و نگهداری شده و در روزهای صفر، 20،40 و60 نمونه سرم از ماهی‌ها تهیه و شاخص‌های ایمنی شامل: عیار آنتی‌بادی سرمی، فعالیت کمپلمان، قدرت باکتری-کشی سرم، فعالیت لایزوزیم، میزان بیگانه‌خواری لکوسیت‌ها، میزان پروتئین و ایمونوگلوبولین سرم، و میزان بیان دو ژن IL-6 و IgM در کلیه قدامی ماهی‌ها ارزیابی گردیدند. تیمارها با هر دو باکتری به‌طور جداگانه چالش داده شده و تلفات بین تیمارها مقایسه گردید. نتایج حاکی از بهبود شاخص‌های ایمنی در ماهیان واکسینه شده با واکسن ریزپوشانی شده نسبت به سایر تیمارها بود، همچنین میزان بیان دو ژن IL-6 و IgM و بازماندگی بعد از چالش باکتریایی نیز در تیمار ریزپوشانی به‌طور معنی‌داری بیش‌تر از سایر تیمارها بود. لذا روش ریزپوشانی واکسن با ریزذرات کیتوزان و آلژینات برای بهبود کارایی واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل‌آلا کارایی داشته و قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of alginate/chitosan nanoencapsulation on immunogenicity and efficacy of Streptococosis/lactococosis vaccine in rainbow trout

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Alishahi 1
  • zahra tulaby dezfuly 2
  • Masoud Ghorbanpour 3
  • Mohammad Reza Tabandeh 4
  • Mehrzad Mesbah 5
1 Department of Clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz- Iran
2 science department, faculty of veterinary medicine, aquatic animal health shahid chamran university of ahvaz
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz
4 گروه علوم پایه ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
5 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده [English]

In this study, the effect of injection of streptococcus / lactococcosis vaccine with alginate / chitosan microparticles on immunogenicity in rainbow trout was investigated. For this purpose, first S.iniae and L.garviae were cultured in TSB medium and inactivated with formalin, then the inactivated bacteria were finely coated with alginate / chitosan particles. 600 pieces of rainbow trout (14 ± 2.1 g) divided to four Treatments: Each treatment was divided into three replications as follows: the first treatment with encapsulated vaccine, the second treatment with uncoated vaccine and the third treatment with alginate / chitosan without bacteria, and the fourth treatment was injected with sterile PBS as control. The fish were fed and maintained for two months and on days 0, 20, 40 and 60, serum samples were prepared from the fish and immunity indicators included: serum antibody titer, complement activity, bactericidal, lysozyme activity, Leukocyte phagocytosis, serum protein and immunoglobulin levels, and expression levels of IL-6 and IgM in anterior kidney were evaluated. Treatments with both bacteria were challenged separately and mortality was compared between treatments. The results showed that the immunity indices in fish vaccinated with encapsulated vaccine improved compared to other treatments. Also, the expression of IL-6 and IgM genes and survival after bacterial challenge were significantly higher in encapsulated treatment than other treatments. Therefore, the vaccine microencapsulated method with chitosan and alginate microparticles is effective and can be used to improve the efficiency of streptococcus / lactococcosis vaccine in rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streptococosis/lactococosis vaccine
  • vaccine efficacy
  • rainbow troutو nanoencapsulation