زیست‌شناسی تولیدمثل ماهی مرکب ببری Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 در آب‌های استان هرمزگان (خلیج‌فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان

4 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREO)، بندرعباس، ایران.

10.22034/aej.2020.247474.2345

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات تولید مثلی مرکب ببری(Sepia pharaonis)در آب های خلیج فارس (محدوده استان هرمزگان) ازآبان ماه 1396 الی اردیبهشت ماه 1398 انجام پذیرفت. تعدادکل 474عدد ماهی مرکب ببری زیست سنجی شده و تعداد414 عدد از نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه، پس از زیست سنجی و کالبدشکافی، مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. دامنه طول مانتل از 11میلی متر تا375میلی متر و وزن 42 تا 3926گرم متغیر بود. از کل نمونه های بررسی شده145عدد نر و 269عدد ماده و نسبت جنسی ماده به نر1: 85/1 بود. میانگین طول مانتل برای نرو ماده به ترتیب5/212 و180 میلی متر بود. رابطه طول مانتل و وزن کل بدن برای جنس نر 6248/2 L 0006/0=W و (9896/0 = 2r، برای جنس ماده نر 6345/2 L 0006/0=W و (9824/0 = 2r) و برای هر دوجنس 6234/2 L 0007/0=W و (9863/0 = 2r) بود. بالاترین و پایین ترین میزان شاخص GSI وNGIدر جنس ماده، به‌ترتیب در فصل زمستان(13/4 و37/5) و فصل تابستان(05/3 و44/3) و بالاترین و پایین ترین میزان شاخص GSI و SCI در جنس نرنیز، به ترتیب در فصل زمستان(21/1 و97/0) و فصل تابستان(61/0 و66/0) بود که نشان دهنده فصل تخم ریزی این گونه ازاسفند ماه تا اواخراردیبهشت ماه می باشد. هم آوری این گونه از 236عدد تخم (باطول مانتل 142میلی مترووزن کل236گرم) تا1188عددتخم (باطول مانتل 294میلی متر و وزن کل2048گرم) و حداقل و حداکثر رشته‌هایاسپرماتوفوربه ترتیب15عدد(باطول مانتل99میلی مترووزن کل2/99گرم) و 445عدد(باطول مانتل 310میلی مترووزن کل2363گرم) بود. مقدار LM50 بر اساس طول مانتل3/193 میلی متر محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reproduction biology of Pharaoh cuttlefish Sepia pharaonis (Ehrenberg, 1831) from Hormozgan province, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Behnam Daghooghi 1
  • Ali Salarpouri 2
  • Mohammad Darvishi 3
  • Mohammad Momeni 4
2 Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center
3 Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center
4 Persian Gulf and Oman Sea Ecological research center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Survey on reproduction biology of Pharaoh cuttlefish Sepia pharaonis Ehrenberg,1831 were investigated from November 2017 to May 2019 in Northern waters of Persian Gulf (Hormozgan province). A total of 474 specimens were collected seasonally from catches of Ferdows 1 research vessels ,landings and fish market in Bandar Abbas and trsnsfered to the laboratory for further biological surveys. The reproduction cycle, sexual maturity, sex ratio, Fecundity, Lm50, length frequency, growth parameters and mortality of S. pharaonis were studied from total of 414specimens ranged from 11 to 375mm mantle length and 42 to 3926 grams body weight. Maximum and minimum NGI and GSI index in female were caLculated in winter(5. 37, 4. 13) and summer(3. 44 , 3. 05)respectively. Also Maximum and minimum CSI and GSI index in male were observed in winter(0. 97, 1. 21) and summer(0. 66 , 0. 61)respectively that showed spawning occurs around in end of winter and spring. The overall male to female ratio was significantly 1 : 1. 85 (P<0. 05). Absulute fecundity was estimated by counting the number of mature ova,wich varied from 184 to 1188. Relationship between mantle length and fecundity were calculated F=1. 3717ML 2. 9567 (r2= 0. 82). Females reached 50% sexual maturity at 193. 3 mm ML.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sepia pharaonis
  • Pharaoh Cuttlefish
  • Reproduction
  • Hormozgan
  • Persian Gulf