اثر افزودنی میکروبی بر برخی فراسنجه‌های تخمیر برون‌تنی سیلاژ جو دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ، ‏سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران

3 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

5 و منابع طبیعی استان فارس،‏سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز

10.22034/aej.2020.246385.2339

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه اثر سطوح افزودنی باکتریایی بر برخی فراسنجه‌های تخمیر برون‌تنی و ویژگی‌های کیفی سیلاژ جو انجام شد. افزودنی باکتریایی پروسیج (مخلوطی از باکتری‌های لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس بوچنری، انتروکوکوس فائوسیوم و پروپیونوباکتریوم اسیدوفیلوس) در سه سطح صفر، پنج و 10 ‌میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک سیلاژ جو استفاده شد. ماده خشک، ظرفیت بافری، شاخص فلیگ و pH سیلاژهای آزمایشی اندازه‌گیری شد. فراسنجه‌های تولید گاز شامل پتانسیل تولید گاز، نرخ تولید گاز و فاز تأخیر اندازه‌گیری شد. هم‌چنین، غلظت نیتروژن آمونیاکی و جمعیت کل پروتوزوآ در شرایط برون‌تنی اندازه‌گیری و انرژی قابل متابولیسم، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و گوارش‌پذیری ماده آلی سیلاژهای آزمایشی نیز برآورد شد. هیچ کدام از شاخص‌های کیفی سیلاژ شامل ظرفیت بافری، شاخص فلیگ و pH سیلاژهای آزمایشی تحت تأثیر افزودنی باکتریایی قرار نگرفت (05/0<P)، اما سیلاژ جو حاوی 5 ‌میلی‌‌گرم افزودنی باکتریایی در مقایسه با سیلاژ شاهد و سیلاژ جو حاوی 10 ‌میلی‌گرم افزودنی باکتریایی، ماده خشک بیشتری داشت (24/30 در برابر 07/28 و 67/28 درصد، 05/0>P). هم‌چنین، افزودنی باکتریایی تأثیری بر فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت کل پروتوزوآ، غلظت نیتروژن آمونیاکی و برآورد انرژی قابل متابولیسم، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و گوارش‌پذیری ماده آلی نداشت (05/0<P). با توجه به عدم تأثیر سطوح افزودنی باکتریایی بر شاخصهای کیفی اندازه‌گیری شده سیلاژ در این آزمایش، استفاده از افزودنی باکتریایی در تهیه سیلاژ جو با در نظر گرفتن هزینه آن توصیه نمی‌شود.‎

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of microbial additive on some in vitro fermentation parameters of rainfed planted barley silage

نویسندگان [English]

  • Zohreh Kowsar 1
  • Shahryar Kargar 1
  • Golnaz Taasoli 2
  • Farshid Fatahnia 3
  • Meysam Kanani 4
  • Alidad Boostani 5
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shiraz University
2 Department of Animal Science, Chaharmahal Bakhtiari Agriculture and Natural Resources Research and &lrm;Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Shahrekord, Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
4 Department of Animal Science- Faculty of Agriculture- Shiraz University.
5 Department of Animal Science, Fars Agirculture and Natural Resources Research and &lrm;Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Shiraz, Iran &lrm;
چکیده [English]

This experiment was aimed to study the effect of bacterial inoculant on some in vitro fermentation parameters and quality characteristics of barley silage. Prosage bacterial inoculant (a mixture of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium and Propionibacterium acidophilus) was added at three (0, 5, and 10 mg/kg of silage dry matter) levels to barley silages. Silage quality traits including dry matter (DM), pH and buffering capacity were measured and fleig point was calculated. In vitro gas production potential, gas production rate and lag time were measured. Furthermore, total protozoa population and N-ammonia concentration of experimental silages were measured and metabolizable energy, short chain fatty acids and organic matter digestibility were estimated. Results showed that buffering capacity, fleig point and pH of experimental silages were not affected by bacterial inoculant (P>0.05), however, barley silage containing 5 mg bacterial inoculant had greater dry matter content (30.24 vs 28.07 and 28.67 %, P<0.05) compared with the control and silage containing 10 mg of bacterial inoculant. Furthermore, bacterial additive had no effect on gas production parameters and total protozoa population, N-ammonia concentration, estimated metabolizable energy, short chain fatty acids and in vitro organic matter digestibility (P>0.05). Based on the current experiment, use of bacterial additive for the preparation of barley silage is not recommended due to its costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial additive
  • Barley Silage
  • In vitro fermentation