رابطه طول و وزن ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus) در طی سال‌های 97-1395 در جنوب شرق دریای خزر- استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

2 دانشیار گروه شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

3 دانشگاه گنبد کاووس

4 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

5 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، گرگان، ایران

10.22034/aej.2020.246192.2336

چکیده

یکی از مهمترین اطلاعات لازم در برآورد مدل‌های ارزیابی ذخایر، اطلاع از ضرایب رابطه طول و وزن یک گونه می‌باشد. در این مطالعه نتایج رابطه طول و وزن ماهی کلمه خزری در سال‌های 1395 تا 1397 جهت بررسی روند تغییرات ضرایب a و b براساس رگرسیون غیرخطی مورد ارزیابی قرار گرفت. طول کل جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق از 31/12 تا 02/30 سانتی‌متر و وزن کل بین 28 تا 346 گرم بود. بیشینه طول‌کل و وزن در سال 95، 26/27 سانتی‌متر و 262 گرم، در سال 96، 28/22 سانتی‌متر و 178 گرم و در سال 97، 02/30 سانتی‌متر و 346 گرم ثبت گردید. رابطه طول و وزن جمعیت در سال 95، (94/0 =2r) 3.26TL 0054/0 W =، در سال 96، (96/0 =2r)47/3TL 0032/0 W = و در سال 97، (74/0 =2r)09/3TL 0090/0 W = به‌دست آمد. نتایج نشان داد که الگوی رشد در هر سه سال از نوع آلومتریک مثبت برای این گونه در منطقه مورد مطالعه می‌باشد. فاکتور وضعیت در سال 95، 05/0 ± 53/0، در سال 96، 03/0 ± 35/0 و در سال 97، 04/0 ± 94/0 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Length Weight Relationships of Rutilus caspicus during 2016-2018 in the Southeast Caspian Sea - Golestan province

نویسندگان [English]

  • Hamid Pourrashid 1
  • Rahman Patimar 2
  • Hadi Raeisi 3
  • Eisa Hajiradkouchak 4
  • Gholamali Bandani 5
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Gonbad Kavous
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Gonbad-e-Kavus University, Gonbad-e-Kavus, Iran
3 University of Gonbad Kavous
4 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Gonbad Kavous
5 Aquatic Reservoirs Research Center, Gorgan, Iran
چکیده [English]

One of the most important data in the stock assessment models is knowing the coefficients of length weight relationships of a species. In this study, the results of the length weight relationships of the Caspian roach in the years 2016 to 2018 were evaluated to investigate the trend of changes in coefficients a and b based on nonlinear regression. The total length of the study population in this study was from 12/31 to 30.02 cm and the total weight was between 28 and 346 g. The maximum length and weight were recorded in 2016, 27.26 cm and 262 g, in 2017, 22.28 cm and 178 g, and in 2018, 30.02 cm and 346 g. Relationship between population length and weight in 2016, W= 0.054TL3.26 (r2 = 0.94), in 2017, W= 0.0032TL3.47 (r2 = 0.96) and in 2018, W=0.0090TL3.09 (r2=74) was obtained. The results showed that the growth pattern in 1995 is allometric negative and in 1996 and 1997 is allometric positive for this species in the study area. The condition factor was 0.53±0.05 in 2016, 0.35±03 0.03 in 2017 and 0.94±0.04 in 2018.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R. caspicus
  • length-weight relationship
  • Caspian roach
  • growth pattern