تجزیه و تحلیل بقاء و همبستگی آن با صفات وزن بدن و متوسط افزایش وزن در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل-ایران

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 پژوهشکده دام‌های خاص، دانشگاه زابل، زابل، ایران

5 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

10.22034/aej.2020.246125.2337

چکیده

این تحقیق با هدف تجزیه و تحلیل بقاء و ارتباط آن با صفات وزن بدن و متوسط افزایش وزن بدن در بلدرچین ژاپنی انجام شد. بدین منظور از داده‌های1854 بلدرچین ژاپنی طی 4 نسل از سال‌های 96 تا 98 که در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی جمع‌آوری شده بود، استفاده گردید. برای تعیین اثرات عوامل مؤثر بر بقاء و محاسبه ریسک حذف در زمان‌های مختلف از دو بسته آماری (Survival) و (cmprsk)و برای برآورد مؤلفه‌های واریانس صفت بقاء از بسته نرم‌افزاری MCMCglmm استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی صفات با استفاده از تجزیه وتحلیل تک و دو صفتی از طریق نمونه‌گیری گیبس برآورد شد. میانگین مرگ و میر دوره پرورش (206/0) و متوسط نرخ بقاء (793/0) محاسبه شد. میانگین وراثت‌پذیری برآورد شده برای بقاء در تجزیه و تحلیل تک صفتی و دو صفتی به ترتیب 216/0 و 153/0 محاسبه شد. دامنه وراثت‌پذیری وزن بدن در تجزیه و تحلیل تک صفتی بین 307/0 تا 135/0 با میانگین 219/0 برآورد شد. در تجزیه و تحلیل دو صفتی وراثت‌پذیری وزن بدن در محدوده 014/0- 155/0 متغیر بود. بالاترین همبستگی ژنتیکی، 3113/0- (بین صفت وزن بدن و افزایش وزن روزانه) و پایین‌ترین میزان همبستگی ژنتیکی، 0227/0– (بین صفت بقاء و افزایش وزن روزانه) بود. نتایج نشان داد مدیریت بهینه عوامل محیطی در کاهش خطر حذف اثرگذار هستند و انتخاب ژنتیکی برای صفت بقاء می‌تواند باعث بهبود پتانسیل ژنتیکی بقاء گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survival analysis and its correlation with body weight and Average Daily Gain traits in Japanese quail

نویسندگان [English]

  • Razieh Saghi 1
  • Mohammad rokouei 2
  • Gholam Reza Dashab 3
  • Hadi Faraji-Arough 4
  • Davoud Ali Saghi 5
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol-Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
4 Research Center of Special Domestic Animals, University of Zabol, Zabol, Iran
5 Department of Animal Science, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze survival and its relationship with body weight and average daily gain traits in Japanese quail. For this purpose, Data base with 1854 Japanese quail survival records were used which collected during 4 generations from 1396 to 1398, by Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. The Survival and cmprsk statistical packages were employed to determine the non-genetic effects on survival and culling risk at different times, and variance components estimates of survival trait was performed by MCMCglmm package. Genetic parameters of traits were estimated using single and two-trait analyses via Gibbs sampling. The mean mortality of breeding period (0.206) and the average survival rate (0.793) were calculated. The estimated average heritabilities for survival in single and two-trait analyses were 0.216 and 0.153, respectively. The range of heritability of body weight in single trait analysis was estimated between 0.135 to 0.307) with a mean of 0.219 by two- trait analysis. In two-trait analysis, heritability of body weight trait ranged from 0.155 to 0.014. The highest genetic correlation was -0.3113 (between body weight and average daily gain) and the lowest genetic correlation was -0.0277 (between survival trait and average daily gain). The results showed that optimal management of environmental factors is effective in reducing the culling risk and genetic selection for survival trait can improve the genetic potential of survival.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culling risk
  • Genetic parameter
  • Gibbs Sampling
  • heritability
  • Japanese quail