بررسی آلودگی برخی فلزات سنگین در خاک های اطراف مجتمع فولاد اکسین خوزستان با استفاده از شاخص های آلودگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اهواز،گروه محیط زیست،استادیار،اهواز،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

10.22034/aej.2020.246116.2335

چکیده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و توسعه صنایع، میزان آلودگی خاک ها توسط فلزات سنگین روز به روز گسترش یافته است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی شاخص های فاکتور آلودگی، غنی شدگی و درجه آلودگی اصلاح شده فلزات سنگین در خاک های مجاور مجتمع فولاد اکسین خوزستان بود.
تعداد 6 نمونه خاک سطحی به صورت مرکب از مجاورت مجتمع و همچنین فواصل 100، 200، 300، 400 و 500 متری نسبت به مجتمع جمع آوری شدند. پس از آماده سازی و هضم شیمیایی نمونه ها، میزان غلظت عناصر جزئی سرب، نیکل، کروم، روی و آهن در آن ها به وسیله دستگاه طیف سنج جذب اتمی اندازه گیری شد.
براساس نتایج حاصل از این پژوهش، میانگین غلظت فلزات سنگین سرب، روی، آهن، کروم، و نیکل به ترتیب با مقدار عددی 16/87، 97/519 ، 73/32873، 40/118 و 44/34 میلی گرم بر کیلو گرم به دست آمد. همچنین غلظت تمامی عناصر مورد مطالعه با افزایش فاصله از محل مجتمع روندی کاهشی داشت، به طوری که بالاترین میزان غلظت فلزات در مجاورت و پایین ترین میزان نیز در فاصله 500 متری مجتمع به دست آمد.
تفسیر شاخص های فاکتور آلودگی، غنی شدگی و درجه آلودگی اصلاح شده نیز به ترتیب آهن< نیکل< کروم < سرب < روی بود. فلزات روی و سرب به عنوان مهم ترین عناصر انتشار یافته از مجتمع فولاد اکسین خوزستان معرفی شدند و خاک منطقه نسبت به فلز آهن غیر آلوده شناخت شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Contamination of some Heavy Metals in Soils Around Khouzestan Oxin Steel Complex using Contamination Indices

نویسندگان [English]

  • sima sabzalipour 1
  • shabnam sahipour 2
2 IAU Ahvaz Branch
چکیده [English]

Today, with the advencement of technology and the development of industries,the level of soil polution by heavy metals has expanded day by day.the aim of thise study was to investigate the indices of Contamination factor,Enrichment and Modified Degree of Contamination elements in the Around soil of oxine steel complex in Khouzestan. for this purpose,6surface soil samples were compounded.the Around as well as the distances of 100,200,300,400 and 500 meters from the complex were collected.after chemical preparation and digestion of the samples,the concentration of Lead, Nickle, Chromium, Zinc and Iiron in them was measured by atomic absorption spectrometer.
Based on the results of this study, the mean concentration of Lead,Zinc,Iron,Chromium and Nickel elements were 87/16,519/97,32873/73,1118/40,34/44 mg/kg respectively obtained.also,the concentration of all the studied elemnts decreased with increasing distance from the complex,so that the highest concentration of metals in the vicinity and the lowest rate were obtained at a distance of 500 meters from the complex.
the interpretation of Contamination indices was Iron<Nickel<Chromium<Lead<Zinc, respectively. Zinc and Lead matals have been introduced as the most important elements of oxin complex and soil area was known towards non-contaminated iron metal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil
  • heavy metals
  • Contamination Indices
  • Khouzestan Oxin Steel Complex