بررسی مقایسه ای ابعاد اکوتوریسم جانوری از نظر بازاریابان گردشگری و کارشناسان محیط زیست (مورد پیمایش منطقه حفاظت شده الوند خمین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/aej.2020.258965.2414

چکیده

هر ساله بر افراد مشتاق به طبیعت گردی به ویژه محیط زیست جانوری در دنیا اضافه می شود به نحوی که طبیعت گردی یکی از حوزه های اصلی گردشگری شناخته شده است. لازمه ورود به اکوتوریسم جانوری این است که چالش های اساسی این حوزه درک شود. از یکسو گردشگران بیشماری برای حضور در اکوتوریسم جانوری لحظه شماری می کنند و از سوی دیگر طرفداران محیط زیست اکوتوریسم جانوری را به صلاح یک منطقه حفاظت شده نمی دانند. این پژوهش با هدف بررسی نگرش بازاریابان گردشگری و کارشناسان محیط زیست نسبت به ابعاد اکوتوریسم جانوری در منطقه حفاظت شده الوند خمین شکل گرفته است. نمونه آماری پژوهش 230 نفر از کارشناسان و طرفداران محیط زیست و همچنین متولیان امر بازاریابی گردشگری که با منطقه الوند کاملا آشنا بودند. بعد از پیمایش این دوگروه مشخص شد بین نگرش های هر دوگروه در ابعاد اکوتوریسم جانوری اختلاف نظر وجود دارد. ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ابعادی بودند که هردوگروه در آن اختلاف نظر داشتند و تنها در بعد محیط زیست اکوتوریسم جانوری نظرات دو گروه یکسان بود. کارشناسان محیط زیست حضور متعدد گردشگران سازمان یافته در قالب تورهای گردشگری را برای منطقه از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به نفع منطقه و محیط زیست جانوری نمی دانستند. در مقابل بازاریابان گردشگری براین باور بودند که نگهداشت منطقه حفاظت شده الوند نیازمند سرمایه گذاری ها و هزینه هایی که اکوتوریسم جانوری می تواند این امر را ممکن سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Dimensions of Animal Ecotourism from the Perspective of Tourism Marketers and Environmental Experts (Case of Alvand Khomein Protected Area)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Khosravi 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
  • Mohammad Karimi Zarchi 3
1 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
3 University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Every year, more and more people are eager for nature tourism, especially the animal environment in the world, so that nature tourism is known as one of the main areas of tourism. The prerequisite for entering animal ecotourism is to understand the fundamental challenges in this area. On the one hand, countless tourists count the time to attend animal ecotourism, and on the other hand, environmentalists do not consider animal ecotourism to be in the best interest of a protected area. This study aims to investigate the attitudes of tourism marketers and environmental experts towards the dimensions of animal ecotourism in the Alvand Khomein protected area. The statistical sample of the research was 230 environmental experts and fans, as well as those in charge of tourism marketing who were well acquainted with the Alvand region. After surveying these two groups, it was found that there is a difference of opinion between the attitudes of both groups on the dimensions of animal ecotourism. The social, cultural and economic dimensions were dimensions in which both groups disagreed, and only in the environmental dimension of animal ecotourism were the views of the two groups the same. Environmental experts did not consider the presence of numerous tourists in the form of tourist tours for the region to be socially, culturally and economically beneficial to the region and the animal environment. Tourism marketers, on the other hand, believed that maintaining the Alvand Protected Area required investments and costs that animal ecotourism could make possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal Ecotourism
  • Social dimension
  • Environmental Dimension
  • Cultural dimension
  • Economic dimension