بررسی رژیم غذایی ماهی کاراس Carassius gibelio در دریاچه نئور استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندر انزلی- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- سازمان ترویج،آموزش و تحقیقات کشاورزی - ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی،

3 رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

4 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

5 کارشناس پلانکتون

6 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

7 کارشناس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

8 تکنسین

10.22034/aej.2020.258485.2412

چکیده

طی سالیان اخیر تغییرات وسیع اکولوژیک در دریاچه نئور به وجود آمد و گونه ماهی مهاجم کاراس Carassius gibelio غالب گردید. در راستای کنترل جمعیت این گونه، وضعیت بیولوژی آن در سال 1395 در دریاچه نئور مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان با استفاده از ادوات صید تور گوشگیرثابت، تورپره ساحلی صیدگردیدند. نمونه ها پس از ثبت مشخصات ظاهری وزن بدن، طول کل و جنسیت، کالبدشکافی و محتویات روده ای آنها در آزمایشگاه شناسایی و شمارش شدند. ماهیانی که در فصول بهار، تابستان و پاییز مورد بررسی تغذیه ای قرار گرفتند، بترتیب دارای میانگین وزنی 36/25 ± 59/76 ،42/85 ± 54/72 و26/32 ± 102/66گرم، میانگین طولی 36/51 ± 146/20 ،38/20 ± 133/40 و 13/04 ± 174/41 میلی متر داشتند. از لحاظ طول نسبی روده ماهیان، میانگین بترتیب 0/28 ± 2/28 ،0/34 ± 2/88 و0/34 ± 3/19 ، میانگین ضریب چاقی0/28 ± 1/67، 0/16 ± 1/85 و 0/15 ±1/09 و میانگین شدت تغذیه ماهیان 136/91 ± 250/34، 64/11 ± 165/11 و 86/99 ± 163/45 در فصول بهار تا پاییز متغیر بود. این ماهی در دریاچه نئور بیشتر از دتریت تغذیه نمود. از لحاظ تغذیه از فیتوپلانکتون‌ها، از4 تا 6 شاخه فیتوپلانکتونی مصرف کرده که بیشترین میزان در فصول مختلف از شاخه باسیلاریوفیتا بود. همچنین از 36 تا 44 جنس فیتوپلانکتونی تغذیه کرده جنس Synedra غالب بود. از لحاظ تغذیه زئوپلانکتونی از 2 تا 4 شاخه زئوپلانکتونی مصرف کرده که بیشترین میزان از شاخه روتاتوریا بود. به علاوه از 2 تا 10 جنس زئوپلانکتونی تغذیه کرده، جنس غالب Rotaria بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of Carassius gibelio diet in Neor Lake of Ardabil province

نویسندگان [English]

 • Mehdi Moradi Chafi 1
 • Keivan Abbasi Ranjbar 2
 • Mohammad Seyad Borani 3
 • Jalil Sabkara 4
 • Marziyeh makarami 5
 • sepideh khatib Hagigi 5
 • Hojat Khodaparast 6
 • Morteza Nikpour 7
 • Fariba Madadi 8
2 Inland waters aquaculture research center
3 Inland water aquaculture Institute
4 National Inland Water Aquaculture Institute
5 Plankton Expert
6 Inland water aquaculture Institute
7 Inland water aquaculture Institute
8 Technician
چکیده [English]

Neor Lake in Ardabil Province was ecologically degraded recently and the invasive fish Prussian carp (Carassius gibelio) has been dominated. In 2017, the biological study of this species carried out in order to control of its population in the lake. Fish samples were caught by different equipment; Gill-net, Cast-net and purse seine. The average weight of fish was seasonally varied between 59.76±36.25, 54.72±42.85, 102.66±26.32 g while the average length of fish was ranged between 146.20±36.51, 133.40±38.20, 174.41±13.04 mm. The age of fishes was about 2 or 6 years. Intestine length was varied between 2.8±.28 2.88±.34 3.19±.34 mm and the condition factor was calculated 1.67±0.28, 1.85±0.16, 1.90±0.15. Feeding intensity was calculated 250.34±136.91, 165.11±64.11, 163.45±86.99. The Prussian carp feed mostly on detritus. Six phytoplankton and four zooplankton phylum were identified in their guts which Bacillariophyta and Rotatoria were dominant respectively. From their gut contents were identified 44 phytoplankton genus and 10 zooplankton genus that Synedra and Rotaria were dominant respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carassius gibelio
 • Diet
 • Neor Lake
 • Ardebil
 • Iran