طراحی مدل تاثیر بازاریابی اجتماعی بر توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اسب دوانی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم‌ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 عضو هیات علمی

3 دانشگاه مازندران بابلسر

4 استاد یار دانشگاه هنر

10.22034/aej.2020.253714.2379

چکیده

گردشگری ورزشی با توجه به رفتار متمایزی که انجام می‌دهد به سه دسته گردشگری ورزشی فعال، گردشگری رویداد ورزشی، گردشگری خاطرات ورزشی، تقسیم‌بندی می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع گردشگری ورزشی و بازاریابی اجتماعی این تحقیق به بررسی نقش بازاریابی اجتماعی بر گردشگری ورزشی مربوط به رشته اسب دوانی در استان گلستان پرداخته است. تحقیق حاضر کمی بوده، به روش پیمایشی انجام گردیده و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. شیوه جمع‌آوری داده‌ها میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش، مخاطبین ورزش اسب دوانی بوده است. با توجه به حجم جامعه، 384 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد. به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه بازاریابی اجتماعی متشکل از 39 سؤال، شامل 7 مولفه که با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر استفاده شده است؛ که بدین منظور از نرم‌افزارهای SPSS نسخه و Smart plsاستفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی همه متغیرها بالای 7‏/0 می‌باشد و ضرایب بارهای عاملی بین شاخص‌ها و سازه‌ها نیز بیشتر از 4‏/0 است، لذا مدل از برازش مناسبی برخوردار است. عوامل هزینه مشارکت، بسترسازی ترغیبی، قابلیت دسترسی، ارتباطات اجتماعی و مشتری محوری به عنوان عوامل تاثیرگذار در خروجی‌های مدل مشخص شدند لذا مسئولین مربوطه استان گلستان به منظور توسعه رشته اسب دوانی باید این عوامل را مد نظر قرار داده و برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای بهبود آن‌ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of social marketing in the development of sport tourism Case study: Horse Riding in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Elham Barzegar Masom abadi 1
  • saeid tabesh 2
  • farzam farzan 3
  • Saeed Amirnejad 4
1 Master of Sports Sciences, University of Mazandaran, Babolsar,Iran
2 university of mazandaran
3 Mazandaran University Babolsar
4 Assistant professor, University of Art
چکیده [English]

Regarding the importance of sports tourism and social marketing, this study investigated the role of social marketing in tourism of horse riding in Golestan province. The present study was quantitative, conducted through a survey method and was applied in terms of purpose. Data collection was done by field survey through a questionnaire. The statistical population of the study consisted of horse-riding audiences including tourists (inactive and spectators in this sport) in Golestan province. To measure the research variables, a social marketing questionnaire consisting of 39 questions and 7 components (participation cost, suggestion, motivational context, accessibility, social communication, customer orientation, and public) with 5 Likert range was used, extracted from . Factor analysis and path analysis were used to analyze the data in the inferential statistics section. For correlation and model fit, SPSS21 and Smart PLS3 were used respectively. The results showed that Cronbach's alpha and composite reliability of all variables were above 0.7 and factor loadings coefficients between indices (questions) and constructs are more than 0.4, so the model is well-fitted. Participation cost, motivational context, accessibility, social communication, and customer orientation were identified as influential factors in the model outputs. Therefore, the relevant authorities of Golestan province should consider these factors in order to develop horse riding and have a specific plan for their improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Hours Riding"
  • "Golestan province"
  • "Social marketing"
  • "Tourism"
  • "Sport tourism"