تاثیر سطوح مختلف پروتئین برای پرورش میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei Boone, 1931) در سیستم با تعویض آب محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت

10.22034/aej.2020.253864.2381

چکیده

سیستم با تعویض آب محدود سیستمی سازگار با محیط زیست بوده که اهداف آبزی پروری پایدار را دنبال می کند و در آبزی پروری نوین بکارگیری می شود. در مطالعه حاضر تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر کیفیت آب، عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی توده میکروبی در سیستم با تعویض آب محدود بررسی شد. نوجوان های میگوی سفید غربی با میانگین 5/2 گرم در مخازن فایبرگلاس با حجم آب 160 لیتر و تراکم 1 فرد در لیتر به مدت 5 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. چهار تیمار آزمایشی با جیره های مختلف پروتئین شامل 40، 36، 33 و 30 درصد در سیستم با تعویض آب محدود در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد، مقادیر اکسیژن محلول، pH، نیتروژن آمونیاکی کل (11/1 میلی گرم در لیتر) در تیمار جیره غذایی با 40 درصد پروتئین بالاتر است. عملکرد رشد در تیمارجیره های 33 و 36 درصد پروتئین اختلاف معنی داری با تیمار جیره های 30 و 40 درصد نشان داد (05/0>P)، بطوری که مقادیر بالاتری در تیمار جیره های 33 و 36 مشاهده شد. ترکیبات بیوشیمیایی توده میکروبی تحت تاثیر پروتئین های مختلف جیره قرار گرفت (05/0>P) و مقادیر بالاتر چربی (17/2%) و خاکستر (44/35 درصد وزن خشک) در تیمار جیره غذایی با 30 درصد پروتئین مشاهده شد. طبق مطالعه حاضر مشخص شد که پروتئین های مختلف جیره بر کیفیت آب، عملکرد رشد میگوی سفید غربی و ترکیبات توده میکروبی تاثیر گذار است و مقادیر بهینه در جیره 33 و 36 درصد پروتئین می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different protein levels on Pacific white shrimp (Penaeus vannamei Boone, 1931) farming in a system with limited water exchange

نویسنده [English]

  • mohammad hossein khanjani
گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت
چکیده [English]

Limited water exchange system is an environmentally friendly system that pursues the goals of sustainable aquaculture and is used in modern aquaculture. In the present study, the effect of different levels of dietary protein on water quality, growth performance and biochemical composition of microbial mass in the system with limited water exchange was investigated. Western white shrimp juveniles with an average weight of 2.5 g were studied in fiberglass tanks with a volume of 160 liters and a density of 1 fish per liter for 5 weeks. Four experimental treatments with different levels of dietary protein including 40, 36, 33 and 30% were considered in the system with limited water exchange. The results of the present study showed that the amounts of dissolved oxygen, pH, total ammonia nitrogen (1.11 mg/l) are higher in the treatment of diet with 40% protein. Growth performance in 33% and 36% protein showed a significant difference compared to 30% and 40% level of protein (P <0.05), so that higher values were observed in 33% and 36% protein treatments. The biochemical composition of the microbial mass was affected by different dietary proteins (P <0.05) and higher amounts of lipid (2.17%) and ash (35.44% of dry weight) were observed in the treatment with 30% protein. According to the present study, it was found that different dietary proteins affect water quality, growth performance of western white shrimp and microbial mass composition and the optimal values in the diet are 33% and 36% of protein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diet
  • Protein
  • Pacific white shrimp
  • Limited Water Exchange System. Biofloc