تأثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پربیوتیک Raffinos بر برخی شاخص‌های خونی و شاخص‌های ایمنی غیراختصاصی سرم در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه تکثیر و پرورش، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

3 دکتری شیلات، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

10.22034/aej.2020.254009.2383

چکیده

بررسی شاخص های خونی و ایمنی یکی از موارد مهم در زمینه بررسی سلامت آبزیان است و تغذیه نقش مهمی در حفظ شرایط بهداشتی آبزیان با تنظیم سیستم ایمنی غیرسلولی و هومورال دارد. این تحقیق به منظور بررسی اثر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پربیوتیک Raffinos در جیره غذایی بر شاخص‌های خونی و ایمنی غیراختصاصی سرم در ماهی طلایی (Carassius auratus) انجام گرفت. تعداد ۱۸۰ قطعه ماهی طلایی با میانگین وزنی ۱۸/3±0/۲۶ گرم، پس از 10 روز دوره سازگاری با شرایط آزمایشگاه در ۴ تیمار با ۳ تکرار به مدت 2 ماه تغذیه شدند. تیمارهای آزمایش شامل: جیره تجاری (گروه شاهد) و به ترتیب غذای تجاری مکمل شده به P. acidilactici (۹/۰ گرم برکیلوگرم)، Raffinos (۱۰ گرم برکیلوگرم) و غذای تجاری حاوی سین بیوتیک آن‌ها بودند. طبق نتایج در شاخص های خونی هیچ‌گونه اختلاف معنی داری بین تیمارها نسبت به گروه شاهد دیده نشد (05/0>P)، همچنین بالاترین مقدار ایمونوگلوبولین سرم و فعالیت سیستم کمپلمان سرم در تیمار سین بیوتیک و بیشترین فعالیت لیزوزیمی در تیمار پربیوتیک در مقایسه با گروه شاهد بود، با این حال اختلاف معنی‌داری بین گروه شاهد و تیمارها وجود نداشت(05/0>P). در پایان دوره، نتایج تجزیه و تحلیل شاخص‌های خونی و شاخص‌های ایمنی غیر اختصاصی در ماهی کاراس طلایی هیچ‌گونه اختلاف معنی داری را بین تیمارهای مختلف با این میزان دوز نشان نداد(05/0>P). در نتیجه به‌کارگیری دوز مناسب از محرک ایمنی مورد نظر ضروری می‌باشد مقادیر بیش از حد موجب سرکوب پاسخ ایمنی می‌گردد و دوزهای پایین تر هیچ تاثیری بر عوامل بیماری‌زا نمی‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of singular or combined administration of Pediococcus acidilactici and Raffinos on blood and non-specific immune parameters of goldfish (Carassius auratus)

نویسندگان [English]

  • Delara sepehrfar 1
  • Seyed Hossein Hoseinifar 2
  • Ali Jafarnodeh 3
1 Phd student, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Ph.D., Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Examination of blood and immune indicators is one of the most important items in the field of aquatic health and nutrition plays an important role in maintaining aquatic health conditions by regulating the non-cellular and humoral immune systems. This study was performed to investigate the effect of singular or combined administration of Pediococcus acidilactici and Raffinos on blood indices and non-specific immune parameters in the diet of goldfish (Carassius auratus). 180 goldfish with an average weight of 26.0 ± 3.18, after 10 days of adaptation to laboratory conditions, were fed in 4 treatments with 3 repetitions for 2 months. Experimental treatments included: commercial diet (control group), commercial diet supplemented with 0.9 g kg-1 P. acidilactici, 10 g kg-1 Raffinos and simultaneously supplemented with P. acidilactici and Raffinos. According to the results, there was no significant difference between the treatments in the blood indicators compared to the control group (P <0.05). The comparison was with the control group, however, there was no significant difference between the control group and the treatments (P <0.05). At the end of the study, The results revealed no significant differences with this dose amongst blood indices and non-specific immune parameters in any of the experimental groups(P> 0.05). Therefore, it is necessary to use the right dose of the desired adjuvant, because if irrelevant doses are used, no changes in the aquatic immune system may occur. Excessive doses suppress the immune response, and lower doses do not affect pathogens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adjuvant
  • Blood characteristics
  • Non-specific serum immunity
  • Carassius auratus