بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره های استخراج شده از خیار دریایی (Holothuria leucospilota) بر باکتری‏های Lactococcus garvieae و Aeromonas hydrophila

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شیبلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

5 استادیار/موسسه شیلات بندر عباس

10.22034/aej.2020.254363.2387

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره‏های استخراج شده توسط حلال‏های متانول و ان-هگزان از بافت عضله و گناد خیار دریایی (Holothuria leucospilota) علیه باکتری‏های Lactococcus garvieae و Aeromonas hydrophila پرداخت. فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی و ان-هگزانی گناد و بافت عضله خیار دریایی با استفاده از روش رقت با غلظت‏های 81/7، 62/15، 25/31، 5/62، 125، 250 و 500 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر تعیین شد. سپس نمونه‏های باکتری‏ها به رقت‏ها اضافه گردید و جذب نوری آن‎ها در زمان‏های 0 (پیش از تلقیح باکتری)، پس از تلقیح باکتری، 12 و 24 ساعت پس از تلقیح ثبت گردید. میزان حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با تهیه پورپلیت از هریک از محیط‏های کشت میکروبی تعیین گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عصاره‏ی ان-هگزانی استخراج شده از گناد و عضله خیار دریایی تأثیری بر ممانعت رشد و کشندگی بر روی باکتری‏های ذکر شده ندارد. در حالی که، عصاره متانولی استخراج شده از گناد و عضله خیار دریایی دارای اثر ممانعت کنندگی و کشندگی در دو باکتری لاکتوکوکوس گارویه و آئروموناس هیدروفیلا می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antibacterial activity of sea cucumber (Holothuria leucospilota) extracts on Lactococcus garvieae and Aeromonas hydrophila

نویسندگان [English]

  • Banafsheh Payam 1
  • Mehdi Shamsaie 2
  • Mehdi Soltani 3
  • Houman Rajabi Islami 4
  • Melika Nazemi 5
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 14515-877, Tehran, Iran.
2 Department of Fisheries, Science and research branch
3 Department of Aquatic Animal Health, Veterinary Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 14515-877, Tehran, Iran
5 Persian Gulf and Oman Sea Ecological Center, Iranian Fisheries Research Institute, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

In the present study investigated the antibacterial activity of the methanol and n-hexane extracts of the sea cucumber Holothuria leucospilota on Lactococcus garvieae and Aeromonas hydrophila. The antibacterial activity was determined using a serial dilution method with concentration 7.81, 15.62, 31.25, 62.5, 125, 250, and 500 mg/mL methanol and n-hexane extract of gonads and muscle tissue of sea cucumber. Then bacterial samples were added to dilutions, and optical density was recorded at 0 (before bacterial inoculation) after bacterial inoculation, 12 and 24 hours after inoculation. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimal Bactericidal Concentration (MBC) of the extracts were determined by the pour plate method. The results showed that the n-hexane hexane extract from gonads and muscle tissue of sea cucumber did not affect MIC and MBC of the mentioned bacteria. Meanwhile, methanol extract from gonads and muscle tissue of sea cucumber had antibacterial activity against Lactococcus garvieae and Aeromonas hydrophila.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea cucumber
  • Methanol extract
  • Antibacterial Activity
  • Lactococcus garvieae، Aeromonas hydrophila