شبیه‌سازی عملکرد مدلهای صید مجاز قابل برداشت (TAC) در مدیریت صید میگوی موزی Penaeus merguiensis در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس ایران

3 گروه شیلات، دانشگاه هرمزگان

4 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات شیلات ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

10.22034/aej.2020.255997.2401

چکیده

گاهی به دلیل محدودیت‌هایی مانند عدم امکان استفاده مداوم از گشت‌های تحقیقاتی و انواع هزینه‌ها، مدیریت صید بسیاری از ذخایر دریایی با کمبود اطلاعات مواجه است که ‌به منظور مدیریت این ذخایر از مدل‌سازی‌ ضعف داده (Poor-Data) استفاده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شبیه‌سازی ذخیره میگوی موزی در استان هرمزگان تحت مدل‌های صید مجاز قابل برداشت (TAC) صورت پذیرفت. اطلاعات و داده‌های مورد استفاده در مدل‌ها از طریق حضور بر روی لنج‌های صید میگو در سال 1397 (طی فصل صید میگو در استان هرمزگان) در 30 فقره ترال کشی جمع‌آوری شده و بخشی نیز از تحقیقات پیشین استخراج گردید. نتایج مدل‌سازی 50 سال آینده با 5000 تکرار نشان داد که مدل شاخص سطح هدف تلاش صیادی به سطح فعلی (ITe) بیشترین احتمال (9/76 %) قرارگیری محصول در محدوده MSY وجود دارد. همچنین در شبیه‌سازی روند شاخص بیومس (B/BMSY) نیز مشخص شد که مدل‌های ITe و تلاش صیادی با طول بهینه صید (EtargetLopt) به ترتیب با 7/76% و 3/13% بیشترین و کمترین درصد احتمال سقوط میزان بیومس به زیر بیومس MSY را دارند. علاوه براین، دامنه تغییرات عدم قطعیت در مدل ارزیابی ذخیره با اختلاف تأخیر زمانی (DDe) بیشترین مقدار را در مقایسه با سایر مدل‌ها داشت و در این مدل نرخ مرگ و میر (F/FMSY) به شدت کاهش یافت. نتایج تحقیق حاضر می‌تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را درباره وضعیت ذخیره میگوی موزی در استان هرمزگان در طول سال‌های آینده در اختیار مدیران اجرایی و محققین قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulating the performance of Total allowable catch (TAC) projection models to fishery management of Banana shrimp (Penaeus merguiensis) stock in data-limited situation (Case study: Hormozgan province)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Kamrani 2
  • Moslem Daliri 3
  • Mohammad Momeni 4
2 Full professor of Fisheries, Fisheries Dep., Faculty of Marine Sciences and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Assistant Full professor of Fisheries, Fisheries Dep., Faculty of Marine Sciences and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
4 Gulf and Oman Sea Ecological Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Many marine fishery stocks are deprived of continuous research surveys due to cost and facilities limitations, which are known as poor-data. Thus, management methods have also been developed through simulation in which shrimp stocks were managed under future simulation and modeling conditions in the face of data limitation. The aim of this study was to simulate the storage of banana shrimp in Hormozgan province using total allowable catch (TAC) models. Data were collected through shrimp fishing vessels in shrimp fishery grounds of Hormozgan in2018. Future simulation for 50-years was done by closed loop with 5000 replications, of which 200 lines of the simulation process were randomly selected. According to the results, the ITe model with 76.9% had the highest probability of yield in the MSY range among the models. In simulating the trend of biomass index (B / BMSY) it was found that ITe, DDe, LstepCE and EtargetLopt models with probability percentages of 76.7%, 54.7%, 38.6% and 13.3% from the highest to the lowest, respectively. The 50-year forecast trend showed that in the DDe model, the mortality rate (F / FMSY) decreased sharply, and the results of this model had the highest range of uncertainty, ranging from 0 to 2.5. The results of the present study can provide valuable information about the stock of banana shrimp in Hormozgan province in the future to decision makers, managers and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banana shrimp
  • Total allowable catch (TAC)
  • Future projection model
  • Hormozgan
  • Persian Gulf