مدل سازی ریاضی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار گروه سیستم های اجتماعی و فنی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مربی، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور قم، قم، ایران

4 دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22034/aej.2020.255722.2400

چکیده

با گسترش و تشدید فضای رقابتی در دنیای امروزی، مدیریت زنجیرة تأمین به یکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاه های اقتصادی تبدیل شده است. طوری که همة فعالیت های سازمان ها را به منظور تولید محصولات، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تأثیر داده است. از طرف دیگر، با افزایش حجم آلاینده ها، محققان در پی طراحی شبکه هایی برآمدند که علاوه بر بهینه سازی اقتصادی بر عوامل زیست محیطی در همة بخش ها تمرکزی ویژه ای داشته باشند. طراحی شبکه زنجیره تامین یک مسئله استراتژیک و بحرانی است که یک چارجوب بهینه را برای مدیریت زنجیره تأمین موثر و کارآمد فراهم می کند. در این پژوهش، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته ارائه شده است. این مدل به دنبال حداقل سازی هزینه ها، حداقل سازی اثرات زیست محیطی، حداکثر کردن میزان محصول فرسوده جمع آوری شده و حداکثر کردن پاسخگویی اجتماعی زنجیره تامین می باشد. مدل پیشنهادی در شرکت صبا باتری که به تولید انواع باتری می پردازد، پیاده سازی شده است. با توجه به اینکه مدل ارائه شده به دسته NP-hard تعلق دارند، یک روش حل دقیق و دو الگوریتم ژنتیک چندهدفه و ازدحام ذرات چندهدفه جهت حل مدل استفاده شدند و مقایسات لازم بین نتایج صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mathematical Modeling of Closed-loop Supply Chain Network based on Environmental and Social Impacts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fathi 1
  • Navid Nezafati 2
  • Amir hossein Behrooz 3
  • Mohsen Etemad 4
1 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
2 Shahid Beheshti University
3 Faculty Member of Master of Business Administration Department, Payame Noor University, Iran
4 Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

With the expansion and intensification of competitive environment in today's world, supply chain management has become one of the key issues facing businesses. It has influenced all the activities of organizations to produce products, improve quality, reduce costs and provide the services required by customers. On the other hand, as the volume of pollutants increased, the researchers sought to design networks that, in addition to economic optimization, focused on environmental factors in all sectors. Supply chain network design is a strategic and critical issue that provides an optimal framework for effective and efficient supply chain management. One of the most suitable areas for integration in supply chain networks is the design of closed-loop supply chain networks, which can prevent the overlap caused by the design of separate direct and reverse networks. In this paper, a mixed integer linear programming model for closed loop supply chain network design is presented. The latter model seeks to minimize costs, minimize environmental impact, maximize the amount of worn-out product collected, and maximize supply chain social responsiveness. The proposed model is implemented by Saba Battery Company, which produces various types of batteries. Since the proposed model belongs to the NP-hard category, an exact solution method and two multi-objective genetic algorithms and a multicomponent particle swarm were used to solve the model. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental impacts
  • Closed-loop supply chain
  • Customer Relationship Management
  • Uncertainty