ارزیابی فصلی تراکم و توده‌ی زنده‌ جوامع ماکروبنتوز در خورهای استان هرمزگان(تیاب و یک‌شبه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران، بندرعباس

2 کارشناس پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان

3 کارشناس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

10.22034/aej.2020.255580.2397

چکیده

در این مطالعه به شناسایی و تعیین تراکم بنتوزهای تالاب بین‌المللی مصب رود شور، شیرین و میناب پرداخته شده است. نمونه‌برداری به مدت یک سال در دو خور تیاب و یک‌شبه و به‌صورت فصلی انجام گردید.برای این منظور نمونه‌برداری از رسوبات به‌وسیله‌ی دستگاه گرب ون وین با سطح مقطع0/04 مترمربع در دو خور انجام پذیرفت. گروه‌های مختلف ماکروبنتوزهای شناسایی شده در طول دوره‌ی بررسی عبارت بودند از کرم‌های حلقوی، نرم‌تنان، سخت‌پوستان و سایر ماکروبنتوزها. در خور تیاب جمعاً 23 خانواده اهمچنین 37 جنس و 9 گونه از خانواده‌های مختلف مورد شناسایی قرار گرفتند. در این میان بیشترین فراوانی متعلق به روزن‌داران بوده همچنین کرم‌های پرتار از تراکم قابل‌توجهی برخوردار بوده‌اند. در خور یک‌شبه جمعاً‌ 17 خانواده همچنین 37 جنس و 9 گونه از خانواده‌های مختلف مورد شناسایی قرار گرفتند. ماکروبنتوزها در خور تیاب با میانگین 4376±9428 عدد در مترمربع، از میزان فراوانی بیشتر و در خور یک‌شبه با میانگین 55/0±78/2 گرم در مترمربع، از میزان وزن بیشتری برخوردار بودند. با توجه به نتایج این بررسی، درمجموع فراوانی ماکروبنتوزهای خور یک‌شبه در مقایسه با خور تیاب از مقادیر کمتری برخوردار بود در‌حالی‌که وزن تر کل موجودات در خور یک‌شبه نسبت به خور تیاب بیشتر برآورد گردید. گرچه عوامل متعددی بر میزان وزن نهایی موجودات ماکروبنتوزها در یک منطقه تأثیر دارند اما به نظر می‌رسد شرایط در خور یک‌شبه به‌گونه‌ای فراهم بوده که فرصت بیشتری برای حضور ماکروبنتوزها و به دنبال آن تغذیه، رشد و افزایش جثه‌ی موجودات و نهایتاً افزایش وزن را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seasonal evaluation of abundance and live mass of macrobenthos communities in estuaries of Hormozgan province (Tiab and overnight)

نویسندگان [English]

  • Shiva Aghajari Khazaei 1
  • Gholam-Ali Akbarzadeh Chamachaie 2
  • Fereshteh Saragi 3
2 Expert of Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center
3 Expert of Persian Gulf and Oman sea Ecology Research Center
چکیده [English]

In this study Benthos has been identified in the Shoor, Shirin and Minab wetlands. Sampling of this study was started for one year in two estuaries of Tiab and Yek shabe and was done Seasonally. For this purpose sampling of sediments was carried out using a Van Veen grab with a cross section of 0.04 m2 in two estuaries and During the four seasons. The results of the detection of macrobenthos in this study during the four seasons of sampling in estuaries, Various macrobenthos include polychaetes, Mollusca, crustaceans and other macrobenthos. At the Estuary Tyab 23 families and 37 genera and 9 species of different families were identified. The most abundant belonged to the foraminifera. Also, the polychaetes had a considerable density. At the Yek shabe Estuary Totally17 families and37genera and 9 species of different families also identified. macrobenthos in Tyab estuary with average of 9428±4376 n/m2 had higher abundance and in Yek shabe estuary with average of 2.78±./55 g /m2 had higher weight. According to the results of this study, in general, the frequency of shabe Yek macrobentos was lower than that of thiab, while the higher weight of organisms in the Yek shabe estimate was higher than that of thiab. Although several factors affect the final weight of macrobentos in an area, it seems that the conditions are suitable Yek shabe in such a way that there is more opportunity for the presence of macrobentos, followed by nutrition, growth and increase in body size and ultimately weight gain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macrobenthos
  • Abundance
  • Biomass
  • Tiab and Yek shabe estuaries
  • Hormozgan province