مقایسه و سنجش غلظت فلزات سنگین شامل کادمیوم و سرب در بافت صدف دسته چاقوئی(Von Cosel , 1989) Solen dactylus در آب های سواحل استان هرمزگان( تیاب و سیریک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه هرمزگان- بندرعباس- ایران

10.22034/aej.2020.255225.2395

چکیده

هدف این تحقیق اندازه‌گیری غلظت های سرب و کادمیوم در بافت عضله صدف Solen dactylus در مناطق تیاب و سیریک واقع در استان هرمزگان می باشد. برای انجام این تحقیق، در فصل تابستان 1397 از هر منطقه ذکر شده 30 عدد صدف Solen dactylus جمع آوری وسپس در آزمایشگاه نسبت به انجام عملیات زیست سنجی اقدام گردید. به منظور اندازه‌گیری غلظت سرب و کادمیوم از روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی استفاده شد. نتایج ثبت شده برای میانگین غلظت های فلزات سرب و کادمیوم نشان داد که بین ایستگاه های تیاب و سیریک اختلاف معنی داری وجود دارد(p≤0.05)، و بیشترین میانگین غلظت سرب و کادمیوم به ترتیب در بافت عضله صدف دسته چاقویی، سرب (065/0±761/0) و کادمیوم (075/0±506/0) در نمونه های ایستگاه تیاب مشاهده گردیده، همچنین میزان آلودگی سرب، نسبت به کادمیوم بیشتر می باشد. از طرفی نتایج نشان می دهد که عواملی نظیر زیستگاه صدف ملوک(Solen dactylus) بر روی میزان تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیوم موثر می باشد به طوری که ایستگاه تیاب آلودگی بالاتری نسبت به ایستگاه سیریک نشان می دهد. از طرفی میزان این فلزات سنگین در بافت صدف دسته چاقویی در ایستگاه تیاب بیشتر از استاندارد سازمان بهداشت جهانی(WHO) بوده و همچنین در منطقه سیریک غلظت فلز سرب کمتر وغلظت فلز کادمیوم بیشتر از سازمان بهداشت جهانی(WHO) می باشد، بنابراین به نظر می رسد مصرف صدف دسته چاقویی هم به عنوان غذای میگو و هم توسط انسان باید با ملاحظات بهداشتی همراه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison and measurement of concentrations of heavy metals including cadmium and lead in oyster tissue of knife handle (Von Cosel, 1989) Solen dactylus in coastal waters of Hormozgan province (Tiab and Sirik)

نویسنده [English]

  • Naser Koosej
Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

This study aimed to measure the concentrations of lead and cadmium in the muscle tissue of Solen dactylus oyster in Tiab and Sirik areas located in Hormozgan province. To conduct this research, in the summer of 1397, 30 Solen dactylus oysters were collected from each of the mentioned areas and then bioassay operations were performed in the laboratory. Atomic absorption spectrophotometry was used to measure the concentration of lead and cadmium. Atomic absorption spectrophotometry was used to measure the concentration of lead and cadmium. The recorded results for the mean concentrations of lead and cadmium showed that there is a significant difference between Tiab and Siric stations (p≤0.05), And the highest mean concentrations of lead and cadmium were observed in oyster muscle tissue of knife handle, lead (0.761±0.065) and cadmium (0.506 ± 0.75) in the samples of Tiab station, respectively. The results show that factors such as the habitat of Solen dactylus affect the accumulation of heavy metals lead and cadmium, so that Tiab station shows higher pollution than Sirik station. On the other hand, the amount of these heavy metals in the oyster tissue of the knife handle at Tiab station is higher than the standard of the World Health Organization (WHO) and also in the Sirik region, the concentration of lead is lower and the concentration of cadmium is higher than the WHO. It turns out that the consumption of knife oysters both as shrimp food and by humans should be accompanied by health considerations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium and lead metals
  • Solen dactylus shell
  • Mussel tissue and world standards