بررسی تاثیر تزریق درون تخم سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه بر فراسنجه های تولیدمثلی و خونی در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران

10.22034/aej.2020.244763.2324

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تزریق درون تخم سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه بر فراسنجه‌های تولیدمثلی و خونی در بلدرچین ژاپنی بود. تعداد 600 تخم بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و تعداد 30 تخم در هر مشاهده استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: شاهد بدون تزریق، شاهد تزریق نرمال سالین و تزریق 1/0، 2/0 و 3/0 درصد عصاره خرفه به کیسه هوایی تخم‌ها بلافاصه قبل از انکوباسیون. پس از پایان دوره جوجه‌کشی، شاخص‌های باروری و هچ ارزیابی شدند. جوجه‌های تفریخ شده، پرورش یافته و در روز 35 خونگیری و در روز 58 کشتار پرنده‌ها برای ارزیابی فراسنجه‌های مورفومتریک دستگاه تناسلی انجام گرفت. بیشترین درصد جوجه‌درآوری و کم‌ترین درصد تلفات رویانی در گروه‌های بدون تزریق و تزریق نرمال سالین مشاهده شد (05/0≥P). درصد باروری، سن تلفات رویانی و فراسنجه-های متابولیتی خون تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. غلظت استروژن سرم خون بلدرچین‌های ماده اختلاف معنی‌داری بین تیمارها نداشتند. بیشترین مقدار تستوسترون سرم خون در تیمار تزریق 2/0 درصد عصاره خرفه مشاهده شد (05/0≥P). تیمار 1/0 درصد عصاره خرفه باعث افزایش معنی‌دار وزن جفت بیضه‌ها در مقایسه با شاهد شد. بیشترین طول بیضه چپ نیز مربوط به تیمار 2/0 درصد عصاره بود (05/0≥P). قطر بزرگترین فولیکول تخمدانی در تیمارهای 2/0 و 3/0 درصد عصاره خرفه بیشتر از شاهد بودند (05/0≥P). بطور کلی، با توجه به تأثیر نامطلوب تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجه‌درآوری و نرخ زنده‌مانی رویان، تزریق عصاره خرفه به درون کیسه هوای تخم بلدرچیبن ژاپنی به منظور بهبود راندمان تولیدمثلی توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of in ovo injection of purslan extract levels on reproductive and blood parameters in Japanese quail

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ehsaniravesh
  • Saleh Tabatabaei Vakili
  • Mohammad Reza Ghorbani
  • Khalil Mirzadeh
Department of Animal science, Faculty of Animal and Food Sciences, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Molasani, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of intra-egg injection of purslane extract levels on reproductive and blood parameters in Japanese quail. 600 Japanese quail eggs were used in 5 treatments, 4 replicates and 30 eggs per observation. Treatments were: non-injection, normal saline injection and injection of 0.1, 0.2 and 0.3% of purslane extract into the air sac of eggs immediately before incubation. At the end of the incubation period, reproductive indices were assessed. Hatched chickens were reared and blood sampling was done at 35th day of breeding, and slaughter of birds was done at 58th day for evaluation the morphometric characteristics of genitalia. The highest hatching percentage and the lowest embryonic mortality rate were observed in the non-injected and normal saline groups (p<0.05). Embryo growth rate, age of embryonic death, and sera metabolite concentrations were not affected by the treatments. Serum estrogen concentration in female quail was not affected by treatments (p<0.05). The highest level of serum testosterone was observed in 0.2% of purslane extract (p<0.05). 0.1% purslane extract significantly increased the percentage of both testis weight compared to control group (p<0.05). The highest length of left testis was belong to 0.2% purslane extract (p<0.05). The diameter of largest ovarian follicle was higher in treatments of 0.2 and 0.3% of purslane extract than control (p<0.05). In general, due to adverse effect of experimental treatments on hatchability and embryonic viability rates, injection of purslane extract into Japanese quail egg sac is not recommended to improve reproductive performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-ovo injection
  • Japanese quail
  • purslane extract
  • Reproduction