سنجش فلزات سنگین در پر کبوتر چاهی (Columba livia )و غذای مصرفی (گندم رسیده و گندم جوانه زده) در شهرک صنعتی روی زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آلودگیهای محیط زیست دانشگاه ازاد تهران شمال

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال ،تهران،ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران ،تهران،ایران

10.22034/aej.2020.248850.2352

چکیده

با ورود آلودگی های فلزات سنگین به محیط زیست و زنجیره غذایی، بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در مواد غذایی و موجودات مصرف کننده حائز اهمیت است. در این پژوهش میزان تجمع فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در غذای کبوتر چاهی(دانه گندم رسیده،گندم جوانه زده) در زمینهای مجاور شهرک تخصصی روی زنجان و میزان عناصر مذکور در پر کبوتر چاهی داخل شهرک صنعتی روی زنجان مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 80 نمونه گندم(سال 1398 -1399) و 160نمونه پرکبوتر چاهی (سال1399) جمع آوری گردید. فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمیGBC مدل avanta اندازه گیری شد. برای آنالیز آماری داده ها از نرم افزار 9/1SAS استفاده شد. میانگین غلظت سرب، روی ، کادمیوم در دانه گندم رسیده به ترتیب1/31 ،46/04 ،0/05پی پی ام، در گندم جوانه زده 3/35 ،52/17 ،0/14پی پی ام می باشد. نتایج نشان می دهد که میزان سرب،روی و کادمیوم در گندم های رسیده بیشتر از جوانه زده است و رابطه معنادار آماری بین آنها برقرار است. میانگین غلظت سرب، روی وکادمیوم درکبوتر نر مرده به ترتیب1/73،319/25،17/12میکروگرم بر گرم ودرکبوترنر زنده1/36،301/06،14/82 میکروگرم بر گرم و در کبوتر ماده مرده 1/92،378/75،17/44میکروگرم بر گرم ودرکبوتر ماده زنده 1/47،307/65،15/14میکروگرم بر گرم محاسبه گردید که نشان می دهد میانگین غلظت این عناصر در کبوترماده مرده >کبوترنر مرده>کبوترماده زنده>کبوتر نر زنده است. نتیجه گیری کلی نشان می دهد میزان عناصر سنگین در نمونه های مرده بیشتر از زنده ها و در جنس ماده بیشتر از نرها می باشد. رابطه معنا دار آماری بین جنسیت و زنده و مرده بودن پرنده برقرار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Heavy Metals in the Feather of a Columba livia and Food Consumed (mature wheat grain and Germinated Wheat) in Zinc Industrial Zone of Zanjan

نویسندگان [English]

  • fariba asgari 1
  • Nooshin Sajjadi 2
  • Mojgan Zaeimdar 2
  • Mostafa Sadeghi 3
  • Mahnaz Mirza Ebrahim Tehrani 2
1 Ph.D. student in environmental pollution, North Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Faculty member, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty member of Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research studied the amount of accumulation of heavy metals lead, zinc , cadmium in the food of Columba livia (mature wheat grain, germinated wheat) as well as the amount of mentioned elements in the feather of Columba livia in Zinc Industrial Zone of Zanjan. To this end, 80 wheat samples (Years2019-2020),160 feathers of Columba livia(Year2020) were collected. Heavy metals were measured using Atomic absorption device .To statistically analyze the data, SAS 9.1 software was utilized. The mean of lead, zinc ,cadmium concentration in the mature wheat grain was respectively, 1.31, 46.04, 0.05 ppm , it was 3.35, 52.17, 0.14 ppm in the germinated wheat. The results indicated that the amount of lead, zinc , cadmium in mature wheat was more than germinated wheat and a significant relationship could be observed among them. The mean of lead, zinc , cadmium concentration in the dead male dove was respectively, 17.12, 319.25 , 1.73 (μg/g); it was 14.82, 301.06 , 1.36 in alive male dove; it was 17.44, 378.75 , 1.92 (μg/g) in the dead female dove; it was 15.14, 307.65 , 1.47 (μg/g) in alive female dove. This showed that the mean of these elements: dead female >dead male >alive female > alive male. The final conclusion represented that the amount of heavy metals in the dead samples was more than alive samples and it was more in females than males. Moreover, there was a statistically significant relationship between bird`s gender and its being dead or alive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Columba livia
  • Wheat
  • food
  • Zanjan