تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی و جمعیت میکروبی روده کور در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/aej.2020.249003.2353

چکیده

زمینه مطالعه: مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده ترکیبی از موادی با پروتئین بالا است که امروزه برای جایگزینی با کنجاله سویا در صنعت خوراک طیور به کار گرفته می‌شوند. هدف: اثر سطوح متفاوت مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی و جمعیت میکروبی روده کور در جوجه‌های گوشتی بررسی شد. روش کار: تحقیق اخیر با استفاده از 375 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در قالب 5 تیمار آزمایشی برای بررسی سطوح جایگزینی صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد کنجاله سویا با مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده انجام گرفت. نتایج: در کل دوره، سطح جایگزینی 100 درصد کنجاله سویا با مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده باعث کاهش مصرف خوراک و افزایش ضریب تبدیل خوراک شد. همه سطوح جایگزینی کنجاله سویا با مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده موجب کاهش افزایش وزن شدند و پایین‌ترین افزایش وزن متعلق به پرندگان تغذیه شده با بالاترین سطح مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده بود. پرندگان تحت تیمار 100 درصد جایگزینی مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده، وزن کبد بالاتری در مقایسه با سایر پرندگان داشتند. همه سطوح جایگزینی مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده موجب کاهش کلسترول خون شد. مصرف سطوح 75 و 100 درصد مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده وزن لاشه را کاهش داد. نتیجه گیری: به طورکلی، جایگزینی 75 و 100درصد کنجاله سویا با مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده موجب کاهش عملکرد و وزن لاشه جوجه‌های گوشتی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of the replacement of soybean meal with a processed protein meal mix on performance, carcass characteristics, blood parameters and cecum microbial population in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Sadegh Ebrahimzadeh Balof
  • Parviz Farhoomand
چکیده [English]

BACKGROUND: The mixture of processed protein meal is a high protein source which is used as a replacement source for soybean meal in poultry feed industry. OBJECTIVES: the effect of the different levels of protein meals mixture were investigated on performance, carcass characteristics, blood parameters and cecum microbial population in broiler chickens METHODS: The current experiment was conducted by three hundred and seventy five one-day-old male broiler chicks with five treatments in a completely randomized design to investigate the effects of different levels of 0.0, 25, 50, 75 and 100% soybean meal replacement with processed protein meal. RESULTS: During whole the experimental period, replacement of 100% mix of soybean meal with processed protein meal deceased the feed consumption whereas increased the feed conversion ratio (P<0.05). All the replacement levels of mix of soybean meal with processed protein meal deteriorated the weight gain and the lowest weight gain was related to highest processed protein meal level (P<0.05). The birds fed the highest processed protein meal (100%) had the higher liver weight as compared to the other birds (P<0.05). CONCLUSION: In conclusion, 75 and 100% replacement of mix of soybean meal with processed protein meal deteriorate the performance and carcass weight of broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soybean meal
  • Mix of Processed protein meal
  • Performance
  • Gut microbial population
  • Broiler chicken