مقایسه سهم پساب مسکن مهر، پساب کشاورزی و محل دفن زباله های شهری بر غلظت فلزات سنگین و بررسی منشا آنتروپوژنیک آنها در رسوبات تالاب کیاکلایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

10.22034/aej.2020.249083.2354

چکیده

تالاب کیاکلایه به دلیل اقدامات شهرداری و بی‌توجهی اداره منابع طبیعی رو به نابودی است. رشد و توسعه فعالیت های شهری و صنعتی منجر به رهایش فلزات فلزات سنگین به اکوسیستم های آبی شده است. لذا در مطالعه حاضر، غلظت آهن، آلومینیوم، روی ، نیکل، وانادیم، منگنز، باریم و سرب را در رسوبا سه منطقه از تالاب کیاکلایه که تحت تاثیر پساب مسکن مهر، پساب کشاورزی و محل دپوی زباله شهری هستند، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ضریب غنی شدگی(EF) و شاخص زمین انباشت (Igeo) در بین سه منطقه بررسی شد. نتایج نشان داد که تجمع آلومینیوم، منگنز و نیکل در رسوبات دریافت کننده پساب کشاورزی و مسکن مهر بیشتر از منطقه ای از تالاب است که تحت تاثیر محل دپوی زباله شهری قرار دارد، ولی غلظت سرب در رسوبات نزدیک به محل دپوی زباله بیشتر از دو منطقه دیگر تالاب است. ضریب غنی شدگی بالاتر از 1 برای روی و سرب در منطقه تحت تاثیر دپوی زباله، و برای آلومینیوم منطقه تحت تاثیر پساب کشاورزی و همچنین برای وانادیم در منطقه آلوده به پساب مسکن مهر بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Mehr housing effluent, agricultural effluent and municipal waste landfill on heavy metal concentrations and their anthropogenic origin in Kiaklayeh wetland sediments

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Taleshi
  • Keivan Saeb
Islamic Azad University of Tonekabon, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Kiaklayeh wetland is being destroyed due to the actions of the municipality and the negligence of the natural resources department. The growth and development of urban and industrial activities has led to the release of heavy metals into aquatic ecosystems. Therefore, in the present study, the concentrations of iron, aluminum, zinc, nickel, vanadium, manganese, barium and lead in the sediment of three areas of Kiaklayeh wetland that are affected by Mehr housing effluent, agricultural effluent and municipal waste landfill were investigated. Also, the enrichment coefficient (EF) and land accumulation index (Igeo) were studied among the three regions. The results showed that the accumulation of aluminum, manganese and nickel in sediments receiving agricultural and housing effluents is more than an area of the wetland that is affected by the municipal landfill, but the concentration of lead in sediments near the landfill is more than two areas in another parts of the wetland. An Enrichment ratio higher than 1 was obtained for zinc and lead in the area affected by the landfill, for aluminum in the area affected by agricultural effluent and for vanadium in the area contaminated with Mehr housing effluent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kiaklayeh wetland
  • heavy metals
  • sediments
  • enrichment ratio
  • land accumulation index