بررسی و اندازه گیری فلزات سنگین و هیدرو کربورهای نفتی آروماتیک(PAHs) در آب دریاچه نئور(استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، بندر انزلی

2 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

3 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی انزلی

10.22034/aej.2020.249124.2356

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین سطح فلزات سنگین و ترکیبات نفتی در آب دریاچه نئور به منظور توسعه پایدار صورت پذیرفت. غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی و‏غلظت ترکیبات نفتی (PAHs) با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی(GC/MS) تعیین گردید. نتایج آنالیز نمونه ها نشان دادکه غلظت فلزات سنگین کادمیم ، سرب ، کبالت و کروم در آب دریاچه نئور اردبیل بسیار ناچیز بوده و در اکثر نمونه ها میزان غلظت این فلزات خارج از حد اندازه گیری دستگاه جذب اتمی بوده است . غلظت آهن و بدنبال آن غلظت روی و نیکل در مقایسه با غلظت سایر فلزات سنگین در نمونه های مورد بررسی دارای مقادیر بالاتری بوده است. میانگین غلظت فلزات آهن ، روی ، نیکل ومس در کل پهنه آبی دریاچه نئور در ایستگاه‏های مختلف به ترتیب 008/0±317/0 ،003/0±1340/0 ، 006/0±091/0 ، 007/0±051/0 میلی‏گرم بر لیتر اندازه گیری شد. میزان غلظت فلزات نیکل و آهن در آب دریاچه نئور نسبت به استانداردهای TSE-266 ، WPCL،EC بالاتر بوده است.نتایج آنالیز 16 ترکیب نفتی آروماتیک(PAHs ) نشاداد که میانگین غلظت فنانترین و آنتراسن در آب دریاچه به ترتیب 27/1± 7/2 ، 04/1±0/1 میکرو‏گرم بر لیتر بوده است و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ترکیباتPAHs در دریاچه نئور دارای منبع پایرولیتیک است و ورود ترکیبات نفتیPAHs به دریاچه از منابع سوختی بیشتر از منابع نفتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Heavy Metals and PAHs Concentration of water in Neour Lake(Ardbil Province)

نویسندگان [English]

  • Hadi babaei 1
  • Hosin Saberi 2
  • seyed hojjat khodaparast 3
1 Inland Waters Aqaculture Research Center
2 Inland Waters Aquaculture Research Center
3 Inland Waters Aquaculture Research Center
چکیده [English]

This study investigates the presence of heavy metals and 16PAHs of the Neour lake water, in Ardbil Province. The results of heavy metals analysis of Neour lake water in the cat that the level of heavy metals of Cd ,Pb,Co and Cr low. The concentration of those heavy metals in most water sample was under the detection limit of atomic absorption device. the Fe level and then Zn were camper tom other heavy metals were higher .the mean concentration Fe,Zn,Ni and Cu in Neour lake over at sampling station were 0.371±0.008, 0.134±0.003, 0.091±0.006, 0.051±0.007 mg/l respectively which concentration Fe and Ni is higher than the TSE-266, WPCL and EC permissible value. The results of 16 petroleum aromatic hydrocarbons(PAHs) analysis showed that the mean concentration of pharantrolin and antrasin in near lake water were 2.7±1.27 and 1.0±1.04µg/l respectivility this result suggest that the PAHs compound in Neour lake from pyrolytic sources where they originated from petroleum sources. The result of pollution study in Neour lake water showed there the level of pollutant one very low at the current condition where there are at sources of those pollutant the water shad area of Neour lake the result suggest that the lake the is clear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • GC/MS
  • Neour lake
  • Ardebil