ارزیابی اثرات دارو های متفورمین و سیلیبینین بعنوان ترکیبات پلی فنول با استفاده ازمدل دیابتی ماهی زبرا ( Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیلات / دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل / بابل / ایران

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

3 هیات علمی دانشگاه تمپرره فنلاند

4 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/aej.2020.249245.2358

چکیده

ماهی زبرا بـه عنـوان مـدلی جهـت آنـالیز سـریع عملکرد ژن ها و فعالیت های بیولوژیکی مولکول های آلی مطرح شـده اســت هدف از انجام این آزمایش استفاده از ماهی زبرا بعنوان یک مدل زیستی برای بررسی اثرات تغذیه با گلوکز منو هیدرات و افزایش قند خون بر بافت روده می باشد. التهاب روده در ماهی با اضافه کردن گلوکز منو هیدرات به آب انجام شد و بررسی روند بهبود التهاب با داروی متفورمین و سیلیمارین صورت گرفت. سطح گلوکز در تیمار (G+CTRL) افزایش پیدا کرده است ولی در تیمار سیلیمارین (G-Si) و متفورمین (G-Me) میزان گلوکز خون کاهش پیدا کرده است (p<0.05) . تلفیق دو دارو هم توانسته در کاهش میزان سطح گلوکز با اختلاف معنی دار نقش داشته باشد .بیش ترین میزان افزایش وزن بدن(Body Weight Increase ) در گروه شاهد تحت تاثیر گلوکز با اختلاف معنی دار مشاهده شد (P<0.05.)بیش ترین ارتفاع پرز های روده در گروه سیلیبینین و گلوکز مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of metformin and silybinin as polyphenols using the zebrafish (Danio rerio) diabetic model

نویسندگان [English]

  • Hassan Mohammadi 1
  • Hamed Manouchehri 2
  • Reza Changizi 2
  • Fatemeh Bootorabi 3
  • Mohammadreza Khorramizade 4
1 Department of Aquaculture Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department of Aquaculture Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Fatemeh Bootorabi, fatemeh.fi, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University, Tampere, Finland.
4 M. Reza Khorramizadeh, Professor and Director, Biosensor Research Center, Endocrinology and Metabolism Molecular-Cellular Sciences Institute, and Zebra fish core Facility (ZFIN ID : ZDB-LAB-190117-2), Endocrinology and Metabolism research Institute,
چکیده [English]

In this study, zebrafish was used as a biological model to induce type 2 diabetes mellitus through glucose.
Then, the effect of metformin and silibinin combination was examined on elevated blood glucose and intestinal tissues. Intestine tissue staining performed by hematoxylin and eosin protocol (H and E).
The combination of these two drugs had also a significant role in reducing glucose levels.
The body weight increased significantly in the control group which was affected by glucose concentration, with the lowest body weight gain observed in the metformin group.
Diabetic state causes weak absorption whereby the fish body demands to increase absorption level by enhancing the amount of acidic goblet cells thereby acidifying the environment in the gastric tracts.
Collectively, this study indicated that treatment with metformin and Silibinin could improve metabolic mediated performances by reducing the blood glucose, and ameliorating the intestinal inflammation in type 2 diabetic zebrafish model. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zebrafish
  • Type 2 Diabetes
  • metformin
  • silibinin