آشکارسازی تغییرات پوشش سرزمین تالاب میقان با استفاده از تکنیک سنجش از دور

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی طبیعت- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 3. گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

10.22034/aej.2020.253560.2377

چکیده

امروزه، بررسی روند تغییرات پوشش سرزمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای یکی از ابزارهای مهم در راستای مدیریت و حفاظت از تالاب‌ها محسوب می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی روند تغییرات پوشش سرزمین تالاب میقان به عنوان یکی از تالابهای مهم زمستان‌گذرانی پرندگان آبزی و کنارآبزی در مرکز کشور طی سال‌های 2008 و 2018 میلادی بوده است. با ارزیابی روند تغییرات این تالاب و همچنین مقایسه فراوانی پرندگان آبزی و کنارآبزی می‌توان به مدیریت و حفاظت کارآمد از این تالاب و پرندگان آن کمک نمود. در این پژوهش، از تصاویر زمین مرجع ماهواره Landsat سنجنده‌های + ETM و OLI 8 TRIS استفاده شد و پس از اعمال تصحیحات لازم بر روی تصاویر در نرم افزار ENVI 5.4 نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آشکارسازی تغییرات نشان داد که مساحت این تالاب و میزان پوشش گیاهی آن با گذشت زمان تا سال 2018 به ترتیب کاهشی در حدود 32 و 64 درصد داشته است. در همین دوره زمانی، مساحت زمین‌های بایر و کشتزارها به ترتیب 6 و 23 درصد افزایش داشته است. همچنین، بررسی فراوانی پرندگان آبزی و کنار آبزی در سال‌های 2008 و 2018 نشان می‌دهد که فراوانی اغلب خانواده‌های پرندگان آبزی و کنار آبزی در سال 2008 بیشتر از سال 2018 بوده است. با توجه به اهمیت محیط زیستی تالاب میقان به ویژه از نظر تامین منابع حیاتی مورد نیاز جمعیت قابل توجهی از پرندگان آبزی و کنارآبزی، توصیه می‌شود برنامه‌های مدیریتی به منظور پایش و کنترل این تالاب به صورت منسجم صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change detection of land cover in Meighan wetland using remote sensing technique

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohammadi 1
  • Kamran Almasieh 2
  • Danial Nayeri 3
1 Department of Environment Sciences and Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Jiroft, Jiroft, Iran.
2 Department of Nature Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
3 Faculty of Natural Resources, Department of Environmental Sciences, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Nowadays, monitoring the wetlands land-use change trends using satellite images is one of the most important tools for managing and conserving wetlands. The goal of this study was to investigate land cover change in Meighan wetland as a remarkable wintering wetland for water birds and waders in the middle of the country during 2008-2018 in order to evaluate the trend of the changes in this wetland and make managers prompt a proper decision for the effective management. In this study, images of the geo-referenced Landsat satellite, ETM+, OLI 8 TRIS were used and after applying necessary corrections on the images, results were analyzed in the ENVI 5.4 software. The results of the change detections indicated that the area of the wetland has decreased by 63.31% during the study period. Vegetation covers of the wetland diminished by 64%. During the study period, barren lands have increased by 11.6%. Also, the area of agricultural land in the border of the wetland has expanded by 23.15%. Besides, reviewing water birds and waders abundance in 2008 and 2018 showed that abundance of the most families of water birds and waders were higher in 2008. Taking the environmental importance of Meighan wetland into account as a place hosting large populations of water birds and waders, we recommend that management plans to survey and systematically control of this wetland should be implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change detection
  • Meighan Wetland
  • Land cover change
  • satellite images
  • Waterbirds
  • waders