ارزیابی اثر کشت مخلوط درخت توت در مقایسه با حالت کشت منفرد آن بر عملکرد صفات اقتصادی کرم ابریشم (Bombyx mori L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/aej.2021.138666

چکیده

تحقیق حاضر جهت بررسی اثرات کشت مخلوط درخت توت در مقایسه با حالت کشت منفرد توت بر عملکرد زیستی کرم ابریشم انجام گرفت. در این آزمایش، از کشت مخلوط ماشک، لوبیا، ذرت علوفه‌ای، کدو خورشتی و ترب در میان ردیف‌های توت  و در تک کشتی از توت خاصل استفاده شد. به منظور ارزیابی کیفی برگهای تولیدشده پس از کشت گیاهان مورد اشاره، برگ‌ها در تغذیه کرم ابریشم استفاده شد. این تحقیق در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و سه تکرار به ازای هر تیمار به اجرا در آمد. هر تکرار شامل صد و پنجاه عدد لارو یک‌روزه، از آمیخته تجاری 153×154 کرم ابریشم بود. پرورش لاروها، مطابق روش‌های استاندارد رایج مرکز تحقیقات ابریشم کشور انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد کل پیله، تعداد پیله خوب، وزن کل پیله ها، وزن پیله خوب و وزن یک پیله ماده و نر در تیمار توت-باقلا به طور معنی‌داری بالاترین مقدار نسبت به تیمار تک کشتی توت را دارا بودند (0/05>P). هم چنین تعداد پیله‌های خوب زنده در تیمار توت-باقلا  به طور معنی‌داری بیش از سایر تیمارها بود (0/05>P). به طور کلی نتایج نشان داد که نوع گیاه کاشته شده همراه با درخت توت، اثر معنی دار مثبتی بر بیش تر صفات مربوط به عملکرد کرم ابریشم نسبت به کشت منفرد توت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of mulberry tree cultivation mixture compared to its single cultivation mode on the performance of silkworm economic traits (Bombyx mori L)

نویسندگان [English]

 • Reza Sourati Zanjani
 • Gholamreza Mohsenabadi
 • Majid Majidian
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effects of mulberry mixture cultivation compared to single mulberry cultivation mode on the biological performance of silkworm. In this experiment, a mixture of mung bean, bean, fodder corn, pumpkin stew and horseradish was used among the rows of berries, and in a single ship, special berries were used. In order to evaluate the quality of the leaves produced after the cultivation of the mentioned plants, the leaves were used in silkworm feeding. The study was conducted in a completely randomized design with three replications per treatment. Each replicate consisted of one hundred and fifty-one-day-old larvae of the 154×153 commercial hybrids. The larvae were bred according to the standard methods of the Iran Silk Research Center (ISRC). The results showed that the total number of cocoons, the number of good cocoons, the total weight of the cocoons, the weight of the good cocoon and the weight of one female and male cocoon in the berry-bean treatment had the highest value compared to the single treatment of mulberry (P<0.05). Also, the number of alive good cocoons in the berry-bean treatment was significantly higher than other treatments (P<0.05). In general, the results showed that the type of plant planted with the mulberry tree had a significant positive effect on most traits of silkworms compared to single planting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • performance
 • Mulberry
 • Silkworm
 • Combined plant
 • Cocoon
 1. صورتی، ر. و رکنی، ح.، 1396. چالش‌های صنعت نوغانداری، الزامات آتی و اولویت‌های پژوهشی مورد نیاز کشور. اولین همایش ملی ابریشم. دانشگاه گیلان.
 2. صیداوی، ع.ر.؛ میرحسینی، س.ض.؛ بیژن ­نیا، ع.ر. و غنی‌پور، م.، ۱۳۸۶. بررسی تأثیر انتخاب برخی صفات کمی پیله در سطوح گله دودمان (P3) و همبستگی آن با پارامترهای تولیدمثلی و مقاومت گله های هیبرید (F1) کرم ابریشم نسبت به بیماری. مجله زیست شناسی ایران. دوره 20، شماره 3، صفحات 262 تا 268.
 3. مرآت، ا.، 1396. بررسی نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی در پذیرش نوغانداری در استان گیلان. اولین همایش ملی ابریشم. دانشگاه گیلان.
 4. میرحسینی، س.ض.؛ مواج‌پور، م.؛ غنی‌پور، م. و صیداوی، ع.ر.، 1394. تاثیر تنش‌های محیطی در فصول مختلف و اثر فصل بر عملکرد واریته‌های مختلف کرم ابریشم Bombyx mori L. مجله محیط زیست جانوری. دوره 7، شماره 1، صفحات 51 تا 62.
 5. میرحسینی، س.ض.؛ نعمت‌اللهیان، ش.؛ برزین، پ.؛ ناصرانی، م. و صیداوی، ع.ر. 1392. اثر صفت مورد نظر در استفاده از روش شاخص انتخاب دو صفتی بر عملکرد دو لاین تجاری کرم ابریشم. مجله محیط زیست جانوری. دوره 5، شماره 3، صفحات 1 تا 8.
 6. میرحسینی، س.ض.؛ صیداوی، ع.ر.؛ غنی‌پور، م.؛ شادپرور، ع. و بیژن ­نیا، ع.ر.، ۱۳۸۹. تأثیر شاخص انتخاب کلاسیک بر صفات مهم ژنتیکی-اقتصادی لاین‌های تجاری کرم ابریشم. مجله زیست شناسی ایران. دوره ۲۳، شماره ۶، صفحات ۸۹3 تا ۸۹۳.
 7. نصراله ­زاده ­اصل، ع.؛ ولیزادگان، ا.؛ جلیلی، ف. و چاوشقلی، ع.، 1390. ارزیابی کشت مخلوط ذرت و لوبیاچیتی به ­روش افزایشی و جایگزینی. مجله پژوهش در علوم زراعی. دوره 4، شماره 13، صفحات 115 تا 129.
 8. Agegnehu, G.; Ghizaw, A. and Sinebo, W., 2006. Yield Performance and land-use efficiency of barley and faba bean mixed cropping in Ethiopian highlands. European Journal of Agronomy. Vol. 25, No. 3, pp: 202-207.
 9. Ahmad, A.H.; Ahmad, R.; Mahmood, N. and Nazir, M.S., 2006. Competitive performance of associated forage crops grown in different forage sorghum-legume intercropping systems. Pakistan Journal Agriculture Science. Vol. 43, pp: 25-31.
 10. Awal, M.A.; Koshi, H. and Ikeda, T., 2006. Radiation interception and use by maize/peanut intercrop canopy. Agricultural and Forest Meteorology. Vol. 139, pp: 74-83.
 11. Banik, P.; Midya, A.; Sarkar, B.K. and Ghose, S.S., 2006. Wheat and chickpea intercropping systems in and additive series experimentsts: Advantages and weed additive series experiment: Advantages and weed smothering. European Journal of Agronomy. 24, pp: 325-332.
 12. Geren, H.; Avcioglo, R.; Soya, H. and Kir, B., 2008. Intercropping of corn with cowpea and bean: Biomass yield and silage quality. African Biotechnology. Vol. 7, pp: 4100-4104.
 13. Hao, Y.; Wan Hong, I.; Jingling, Y.; Bo, S.; Xin Qin, S. and Gang, L., 2010. Effects of nitrogen amount and nitrogen form on 1deoxynojimycin content in mulberry leaf. Hunan Agricultural Science and Technology. Vol. 11, No. 6, pp: 183-185.
 14. Karadag, Y. and Buyukburc, U., 2003. Effects of seed rates of forage production, seed yield and hay quality of annual legume-barley mixture. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Vol. 27, pp: 169-174.
 15. Koul, A.; Gupta, A.; Singh, D. and Gupta, S.P., 1996. Intercropping of vegetables in mulberry. Journal of Sericulture. Vol. 4, No. 20, pp: 48-51.
 16. Neumann, A.; Schmidtke, K. and Rauber, R., 2007. Effects of crop density and tillage system on grain yield and N uptake from soil and atmosphere of sole and intercrop epee and oat. Field Crops Research. Vol. 100, pp: 285-293.
 17. Noulas, C.; Stamp, P.; Soldati, A. and Liedgens, M., 2004. Nitrogen use efficiency of spring wheat genotypes under field and lysimeter conditions. Journal of Agronomy and Crop Science. Vol. 190, pp: 111-118.
 18. Shanker, M.A. and Shivashanker, K., 1994. Effect of sources of nitrogen on filament length, cocoon yield and silk quality. Mysore Journal of Agricultural Sciences. Vol. 28, pp: 157-164.
 19.  SPSS.1997. SPSS Base 7.5 for Windows. SPSS, Chicago, IL.
 20. Zulfigar, A.; Asghar Malik, M. and Cheema, M.A., 2000. Studies on determining a suitable canola–wheat intercropping. Agriculture Biology. Vol. 2, No, 1, pp: 42-44.