بررسی اثر فیتو استروژن جنستئین بر هورمونهای جنسی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مرحله تمایز جنسی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

4 عضو هییت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

10.22034/aej.2020.241249.2310

چکیده

فیتواستروژن ها ضد مغذی هایی هستند که معمولاً دارای فعالیتهای استروژنیک می باشند. فیتو استروژنها ممکن است اثر مشابهی با استروژن داشته و یا بالعکس توان بلاک کردن اثر استروژنها را داشته باشند. یکی از گیاهانی که در جیره غذایی ماهی قزل آلا مورد استفاده قرار می‌گیرد، سویا و مشتقات آن است. یکی مهمترین ترکیبات فیتواستروژنی سویا جنستئین می باشد. در مطالعه حاضر، جنستئین در 3 دوز 40، 400 و 800 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم خوراک برای لاروها در دوره تمایز جنسی تجویز شد. همچنین تیمار 17 بتا- استرادیول و تیمار متیل تستوسترون نیز برای مقایسه در نظر گرفته شد. لاروهای یک تیمار نیز به عنوان شاهد هیچگونه هورمونی دریافت نکردند. مدت تجویز خوراک هورمونی به لاروها 60 روز از زمان شروع تغذیه فعال بود و در پایان دوره غذادهی هورمونی، مقادیر هورمونهای 17 بتا- استرادیول، تستوسترون و 17 OH-پروژسترون، ویتلوژنین و همچنین فسفات آزاد در تیمارهای مختلف بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان داد که در پایان دوره غذادهی هورمونی، فیتواستروژن جنستئین تأثیر قابل توجهی بر روی سطح استروئیدهای جنسی و نیز ویتلوژنین لارو ماهی قزل آلا نداشت و تا حدی کاهش استروئیدهای جنسی مخصوصاً 17 بتا-استرادیول و 17 OH-پروژسترون را ایجاد نمود به طوریکه بیشترین سطح هورمون 17 بتا-استرادیول در تیمار E اندازه گیری شد و تیمارهای حاوی جنستئین دارای مقادیر پایین تری از این هورمون بودند (P≤0.05). سطح ویتلوژنین نیز در تیمارهای جنستئینی تا حدی پایین تر بود ولی تغییر در میزان جنستئین خوراک اختلاف معنی داری در این خصوص از خود نشان نداد (P>0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the effect of phytoestrogen genistein on sex hormones of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae in sex differentiation stage

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Bashti 1
  • Mohammad Reza Imanpoor 2
  • Homayoun Hosseinzadeh Sahhafi 3
  • Davood Zargham 4
1 Gorgan Agricultural Science and Environmental Resources University
2 Fishery Science, Department of Fishery and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Iranian Fisheries Science Research Institute
4 Iranian Fisheries Science Research Institute
چکیده [English]

Phytoestrogens anti-nutrient substances that usually have estrogenic activities. Phytoestrogens may have a similar effect to estrogen or, conversely, have the ability to block the effect of estrogens. One of the plants used in the diet of Rainbow trout, is soy and its derivatives. One of the most important phytoestrogenic compounds in soy is Genistein. In the present study, genistein was administered in doses of 40, 400 and 800 mg/kg of feed to larvae during the sex differentiation period. 17 beta-Estradiol treatment and Methyl Testosterone treatment were also considered for comparison. The larvae of one treatment did not receive any hormones as a control treatment. The duration of hormonal feeding to larvae was 60 days from the beginning of active feeding and at the end of the hormonal feeding period, the levels of 17 beta-Estradiol, Testosterone and 17 OH-Progesterone, Vitellogenin level and free phosphate level in different treatments were evaluated and compared. The results showed that at the end of the hormonal feeding period, phytoestrogen Genistein did not have an acute and significant effect on the levels of sex steroids and Rainbow Trout larvae Vitellogenin and partially reduced sex steroids, especially 17 beta-Estradiol and 17 OH-progesterone. The highest level of 17 beta-Eestradiol was measured in treatment E and the treatments containing Genistein had lower levels of this hormone (P≤0.05). Also, the level of Vitellogenin was somewhat lower in the treatment of Genistein but the change in the amount Feed Genistein did not show a significant difference in this regard (P> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genistein
  • rainbow trout
  • Phytoestrogen
  • Hormone