شناسایی ریسک عوامل ایجاد آلودگی محیط زیستی سکوهای گازی فراساحلی (مطالعه موردی: میدان گازی پارس جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

3 استاد تمام ، گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

4 دانشیار، گروه برنامه ریزی، آموزش و مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.22034/aej.2021.299952.2612

چکیده

مقدمه: کاهش منابع انرژی در جهان و افزایش تقاضای آن انسان را به سمت استخراج نفت و گاز حتی در اعماق دریاها سوق داده است؛ لذا توجه به مدیریت محیط زیستی مصرف انرژی ضرورتی انکار ناپذیر است.
مواد و روش ها: منطقه ی مورد مطالعه میدان گازی پارس جنوبی می باشد که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر قرار گرفته است. اولین قدم برای پیاده سازی مدیریت ریسک، شناسایی ریسک است. تحقیق حاضر از نتایج ارزیابی ریسک سال های قبل، گزارش های HAZOP و از طریق مصاحبه با برخی متخصصان حوزه استخراج نفت و گاز از دریا بهره گیری نمود. عوامل ایجاد کننده ی آلودگی استحراج شدند و اطلاعات مورد نیاز هر عامل شامل احتمال رخداد ریسک، شدت اثر ریسک و میزان کنترل ریسک مشخص گردید. سپس اقدام به تهیه ی نقشه ریسک گردید و در نهایت رتبه بندی ریسک ها به انجام رسید.
نتایج: نتایج نشان داد 6 عامل دارای بالاترین شدت تأثیر ریسک می باشند که همزمان در گروه ریسک های با ماهیت اظطراری نیز قرار دارند. این عوامل عبارتند از: 1-فلرینگ با فشار کم، 2-فعالیت چاه‌ها، 3-بهره برداری از سکو، 4-تأمین و انتقال،5-فعالیت جرثقیل ها بر روی سکو و 6-فعالیت هیلیکوپترها بر روی سکو.
نتیجه گیری و بحث: در نتایج پژوهش حاضر مشخص گردید که فلرینگ با فشار کم دارای بیشترین شدت تأثیر ریسک می باشد که جز ریسک‌های اظطراری نیز می باشد. فرآیند مشعل سوزی می‌تواند ترکیبات گوگرد دار ایجاد نماید که آثار زیانباری روی سلامتی انسان، محیط زیست و کیفیت هوا خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk management of environmental pollution factors offshore gas platforms (Case study: South Pars gas field)

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadzadeh 1
  • Mahnaz Mirza Ebrahim Tehrani 2
  • Seyed Ali Jozi 3
  • Roxana Moogouei 4
1 , Department of Environment, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Department of Environment, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Full Professor, Department of Environment, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Environmental Planning, Management and Education, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:The decrease of energy resources in the world and the increase of its demand has led Human to extract oil and gas even in the depths of the seas; Therefore, paying attention to environmental management of energy consumption is an undeniable necessity.
Materials and Methods: The study area is the South Pars gas field, which is located on the joint border line between Iran and Qatar. The first step in implementing risk management is to identify the risk. The present study used the results of risk assessments of previous years,HAZOP reports and through interviews with some experts in the field of oil and gas extraction from the sea. Contaminants were extracted and the required information for each agent, including the probability of risk occurrence, the severity of the risk effect and the degree of risk control were determined.Then a risk map was prepared and finally the risk rating was done.
Results:The results showed that 6 factors have the highest intensity of risk impact, which are also in the group of risks with an emergency nature. These factors include Low Pressure Flaring, Operation of wells, Operation of the platform, Supply and transmission, Crane activity on the platform and Helicopter activity on the platform.
Conclusion:In the results of the present study, it was found that Low Pressure Flaring has the highest intensity of risk impact, which is also one of the emergency risks.The Flaring process can produce sulfur compounds that will have detrimental effects on human health, the environment and air quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental pollution
  • Offshore gas platforms
  • Risk Management