بررسی فراوانی ژنی عامل بیماری DUMPs در گله های گاو هلشتاین و بومی گیلان با استفاده از روشPCR-RFLP

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 1841

چکیده

نقص سنتز آنزیم اوریدین مونو فسفات (DUMPs) یک بیماری ژنتیکی اتوزومی مغلوب در گاو است. جهش در این ژن باعث می ‌شود که یک کدون  خاتمه در پروتئین این آنزیم به ‌وجود آید. امروزه با استفاده از تکنیکهای مولکولی میتوان ژنهای مغلوب در افراد هتروزیگوت را شناسایی کرد. در این تحقیق از دو جمعیت گاو، شامل 100 راس هلشتاین پرورش یافته در شرکت سهامی دامپروری سپیدرود و 100 راس دام نگه‌ داری شده در مرکز اصلاح نژاد بومی فومن واقع در استان گیلان به ‌صورت تصادفی و انفرادی نمونه خون تهیه شد. DNA نمونهها به ‌روش نمکی بهینه یافته استخراج شده و از آغازگرهای اختصاصی جهت تکثیر قطعه 108 جفت بازی از اگزون5 ژن DUMPs استفاده شد. به‌ منظور تشخیص و شناسایی حاملین، عمل هضم آنزیمی با استفاده از آنزیم برشی AvaI بر روی محصولات واکنش زنجیرهای پلیمراز انجام گردید. تمامی نمونهها دارای ژنوتیپ هموزیگوت غالب خالص بودند. عدم مشاهده هتروزیگوتها ممکن است ناشی از برنامههایی با شدت انتخاب بالا و یا کاهش بین‌المللی ژنهای دارای نقص باشد. اما از آن‌ جایی‌ که شیوع دوباره نقصهای وراثتی وجود دارد لذا ضرورت دارد که برنامههای غربالگری ژنهای معیوب گسترش پیدا کند.

کلیدواژه‌ها