برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، صندوق پستی: 3516 – 41335

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، صندوق پستی: 41635-3394

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، صندوق پستی:41635-3394

چکیده

در این پژوهش اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه 20 گله گاو آمیخته در سطح استان گیلان در شهرستان‌های لاهیجان (7 گله)، املش (1 گله)، رضوانشهر (3 گله) و ماسال (9 گله) مورد بررسی قرار گرفت. معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله در دو گرایش حداکثر سود و حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده و برای شرایط بلند مدت یعنی متغیر بودن تمام هزینه‌ها بر حسب واحد گاو برآورد شدند. در گاو آمیخته ضرایب اقتصادی تولید شیر (ریال به کیلوگرم به گاو ماده در سال)، درصد چربی(ریال به گاو ماده در سال)، درصد پروتئین (ریال به گاو ماده در سال) و طول عمر گله (ریال به روز به گاو ماده در سال) در گرایش حداکثر سود و در میانگین استان به‌ ترتیب برابر با 739، 60261-، 30672 و 28 و در گرایش حداقل هزینه برابر با 0/24-، 19/89، 10/12 و 0/01- بود. در گاو بومی ضریب اقتصادی این صفات در گرایش حداکثر سود به ‌ترتیب 232، 6242-، 3177- و 454 و در گرایش حداقل هزینه 0/11-، 3/2، 1/6 و 0/23- بود. ضریب اقتصادی درصد چربی و درصد پروتئین شیر در شهرستان‌ های مورد بررسی در گرایش حداکثر سود منفی و در گرایش حداقل هزینه مثبت است. ضریب اقتصادی تولید شیر و سپس طول عمر گله از اهمیت بیش ‌تری در میان بقیه صفات در دو گرایش برخوردار بود. ضریب اقتصادی نسبی صفات در دو گرایش یکسان بود. ضریب اقتصادی نسبی طول عمر گله نسبت به تولید شیر در اکثر شهرستان ‌ها در دو گرایش مثبت و افزایش راندمان اقتصادی سیستم تولید در این صفت بیش ‌تر از صفات دیگر و هم‌ جهت با صفت تولید شیر بود. 

کلیدواژه‌ها