بررسی اثر برگاپرایم بر فعالیت‌های آنزیم‌های عضلانی کبدی سرم رت های تغذیه شده با ذرت کپک‌زده

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، صندوق پستی: 44711-14359

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر یک محرک رشد با نام برگاپرایم (که یک اسید چرب متوسط‌ زنجیر نیز می‌باشد) بر آنزیم‌های سرمی کبد رت‌ های تغذیه شده با ذرت کپک‌زده، تعداد 20 سر رت نر، نه هفته با میانگین وزن 250 گرم در چهار گروه آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمایش به شکل فاکتوریل (2 × 2) با استفاده از دو سطح محرک رشد برگاپرایم (0 و 2 گرم در کیلوگرم جیره) و دو نوع ذرت (سالم و کپک‌زده) در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی بهمدت 21 روز در خوراک رت‌ ها اعمال شدند و در انتهای روز 21 پس از خون‌گیری از ناحیه قلب هر رت، میزان آنزیم‌های سرم خون (که مربوط به آنزیم‌های کبدی می‌باشند) از لحاظ AST، ALT، ALP و GGT مورد ارزیابی قرار گرفتند. در انتها نتایج نشان داد که هیچ‌یک از خوراک‌های مورد استفاده (چه محتوی ذرت سالم و چه حاوی ذرت کپک‌زده) با و بدون افزودن برگاپرایم اثری بر آنزیم‌های کبدی مورد مطالعه ایجاد نکردند. نتایج کلی نشان‌دهنده‌ این مطلب است که رت‌ های نه هفته با میزان ذرت کپک‌زده اضافه شده در خوراک دچار مسمومیت کبدی نشده‌اند و استفاده از برگاپرایم نیز در این رابطه آثاری را به‌ همراه نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Bergaprime on muscle-hepatic enzyme activities in the serum of rats fed moldy corn contained diets

نویسندگان [English]

  • Farhad Taslimi 1
  • Reza Nourani 1
  • Kazem karimi 2
1 Applied microbiology research center,,Baqiyatallah University of Medical sciences, Tehran, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin Pishva branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of a growth premotor product (Bergaprime) contain of medium chain fatty acids (MCFA) on hepatic enzyme activity in the serum of rats fed moldy corn in their diets, 20 male 9-w rats with 250 g evaluated in 4 experimental group. This experiment was carried out in a 2*2 factorial design with 2 level of Bergaprime (0 and 2 g/kg diet) and 2 type of dietary corn (normal and moldy) in form of a completely randomized design for a 21-d period. At the end of d 21 blood sampling was done from the heart of the rats and serum enzyme activities for hepatic parameter include GGT, ALP, ALT and AST were tested. Results indicated that neither normal nor moldy corn contained diets with or without Bergaprime did not effect on hepatic enzyme activities in the rats serum. In total, dietary moldy corn in the 9-w rats could not resulted in a liver toxicity and therefore Bergaprime had not or did not showed any effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bergaprime
  • Moldy corn
  • Liver enzyme
  • Rat