بررسی رژیم غذایی کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) به عنوان شکارگر حشرات آفت در رشته کوه زاگرس

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 38816

2 بخش تحقیقات رده بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، صندوق پستی: 19395

چکیده

پرندگان خدمات فراوانی را در بوم‌ سازگان ‌ها  فراهم می‌ کنند، اما از نظر بوم‌ شناختی، شناخت ناچیزی از  نقش آن‌ ها در بسیاری از بوم‌ سازگان ‌ها  وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رژیم غذایی کمرکولی بزرگ در گستره ‌ای از زیستگاه ‌ها در رشته کوه زاگرس است .در پژوهش حاضر تعداد 49 کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) از استان‌ های مرکزی، اصفهان، فارس و کرمانشاه گردآوری  و محتوای دستگاه گوارش آن‌ ها با استفاده از استرئومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ ها  نشان داد  که در بین حشرات مورد تغذیه، راسته سخت بالپوشان  (Coleoptera)با فراوانی نسبی حضور 40/21% ، درصد حضور 75/51%  و حجم نسبی 26/92% در جایگاه اول رژیم غذایی حشره‌ خواری این گونه قرار دارد. هم‌ چنین، نتایج رژیم غذایی گیاه‌ خواری در کمرکولی بزرگ نشان داد که گیاه تنگرس یا بادام خارآلود (Amygdalus lycioides) با فراوانی نسبی حضور  64/57%، درصد حضور  51/02% و حجم نسبی 46/15% در جایگاه اول رژیم غذایی گیاه‌ خواری این گونه قرار دارد و انجیر (Ficus carica) و خانواده حبوبات (Fabaceae) به‌ ترتیب جایگاه‌ های دوم و سوم را در رژیم غذایی این گونه به‌ خود اختصاص داده‌ اند. بر پایه یافته‌ ها، سن گندم (Eurygaster integriceps) بیش‌ ترین میزان حجم نسبی را در بین حشرات مورد تغذیه کمرکولی بزرگ دارا می ‌باشد. 

کلیدواژه‌ها