بررسی وضعیت پرندگان تالاب آق قلعه با هدف معرفی آن به کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بین المللی

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 دفتر زیستگاه ها، اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، ارومیه

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

اکوسیستم ‌های تالابی به ‌عنوان پیچیده ‌ترین بوم‌ سازگان ‌ها، در معرض بیش ‌ترین تهدید، تخریب و تکه تکه شدگی قرار دارند و تحقیقات روی این قبیل بوم ‌سازگان ‌ها به ‌منظور فعالیت ‌های حفاظتی و مدیریتی بسیار حائز اهمیت است. کنوانسیون رامسر یک معاهده بین ‌المللی، با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است و این کنوانسیون بر حفاظت و بهره‌ برداری معقول از تالاب ‌ها به ‌خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید می ‌کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص ‌های تالاب آق ‌قلعه برای معرفی به کنوانسیون رامسر در شمال ‌غربی ایران انجام گرفت. برای این منظور با استفاده از نمونه‌ برداری‌ های میدانی اطلاعات مورد نیاز از تالاب طی سال ‌های 1389 تا 1392جمع ‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به ‌دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که تالاب آق ‌قلعه حائز شرایط معیارهای 2، 3 و 4 کنوانسیون رامسر می‌ باشد. در مطالعه حاضر 93 گونه از پرندگان ایران (17 درصد از پرندگان ایران) شناسایی گردید که تعداد 26 گونه دارای حمایت ‌های ملی و بین ‌المللی بودند. از این تعداد 21 گونه حمایت شده یا در خطر انقراض بودند، 15 گونه در ضمیمه ‌های 1، 2 و 3 کنوانسون سایتیس قرار داشتند و از میان لیست سرخ IUCN نیز 4 گونه قابل توجه در این تالاب شناسایی گردید. نتایج حاصل از سرشماری پرندگان آبزی و کنارآبزی در تالاب نشان داد که بیش از 20.000 قطعه پرنده در تابستان سال 92 وارد تالاب آق ‌قلعه شده‌ اند. نتایج این تحقیق نشان می‌ دهد که تالاب آق ‌قلعه دارای معیارهایی است که با معیارهای کنوانسیون رامسر همخوانی دارد، بنابراین به ‌عنوان تالابی جهت ثبت در فهرست رامسر معرفی می ‌گردد. 

کلیدواژه‌ها