تاثیر مخلوط محرک رشد گیاهی سینمالدئید، کاپسایسین و کارواکرول بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

این تحقیق به ­منظور بررسی تاثیر محرک رشدی متشکل از سینمالدئید، کاپسایسین و کارواکرول بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم جوجه­ های گوشتی تحت تنش گرمایی صورت پذیرفت. آزمایش با استفاده از 4 تیمار و 4 تکرار با استفاده از 176 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (جیره بدون افزودنی)، سطوح مختلف محرک رشد گیاهی تجاری (100، 200 و 300 میلی­ گرم در کیلوگرم جیره) بودند. تنش گرمایی از سن 22 روزگی اعمال شد. نتایج آزمایش نشان داد که در دوره آغازین میزان مصرف خوراک در تیمار حاوی 200 میلی ­گرم در کیلوگرم محرک گیاهی نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (0/05>P).  در کل ­دوره میانگین افزایش وزن در تیمار حاوی 300 میلی­ گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت (0/05>P). هم ­چنین، در دوره رشد و نیز کل ­دوره تیمار حاوی 300 میلی­ گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی نسبت به تیمار شاهد و سطح 100 میلی ­گرم مکمل گیاهی ضریب تبدیل خوراک بهتری داشت (0/05>P). پرندگان مصرف کننده سطح 300 میلی­ گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی به طور معنی­ داری چربی حفره بطنی کم تری در مقایسه با تیمار حاوی سطح 100 و 200 میلی­ گرم از مکمل داشتند (0/05>P). استفاده از سطوح مختلف مکمل گیاهی تاثیر معنی‌داری بر جمعیت میکروبی سکوم و نیز فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی نداشت (0/05<P).  نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از محرک رشد حاوی سینمالدئید، کاپسایسین و کارواکرول در سطح 300 میلی گرم در کیلو­گرم جیره باعث بهبود عملکرد و نیز کاهش چربی حفره بطنی جوجه­ های گوشتی در شرایط تنش گرمایی شد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of combination of growth promoter of Cinnamaldehyde, Capsaicin, and Carvacrol on performance and cecal microbial population of broiler chickens under heat stress

نویسندگان [English]

 • Asiyeh Vissi
 • Somayyeh Salari
 • Mohammadreza Ghorbani
Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Industry, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study was performed to investigate commercial plant growth promoter (CPGP) (Cinnamaldehyde, Capsaicin, and Carvacrol) on performance, and cecal microbial population of broiler chickens under heat stress. The experiment was done with 4 treatments and 4 replicates with 176 one-day-old chicks in completely randomized design. Treatments were control (without phytogenic), and different levels of CPGP (100, 200, and 300 mg/kg). Heat stress was performed from 22 days of age. Treatments were control (without phytogenic), and different levels of CPGP (100, 200, and 300 mg/kg). Heat stress was performed from 22 days of age. The results of experiment showed that dietary inclusion of 200 mg/kg of CPGP to the diet decreased feed intake (P<0.05) compared to the birds receiving the control diet at the starter period. At the whole period of experiment, dietary inclusion of 300 mg/kg of CPGP improved body weight gain compared to the other treatments (P<0.05). Also, at the starter and whole period of experiment, dietary inclusion of 300 mg/kg of CPGP had better feed conversion ratio compared to the control diet and 100 mg/kg of CPGP (P<0.05). The birds that consumed 300 mg/kg of CPGP significantly had lower abdominal fat pad compared to the birds receiving the control diet and the diet containing 100 mg/kg of CPGP (P<0.05).  Dietary inclusion of CPGP had not significant effect on cecal bacterial population and blood parameters of broiler chickens (P>0.05). It can be concluded that dietary inclusion of 300 mg/kg of CPGP can be improved performance and decrease abdominal fat pad of broiler chickens under heat stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heat stress
 • Microbial population
 • Broiler chick
 • Abdominal fat
 • Phytogenic additive
 1. سیدآبادی، ح.ر؛ ساورسفلی، س.؛ نوری­ امامزاده، ع. و صفری، ح.، 1397. بررسی تاثیر سطوح تغذیه­ ای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه ­های گوشتی. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 10، شماره 4، صفحات 195 تا 202.
 2. طهماسبی، ا.ه.؛ شریعتمداری، ف. و کریمی ­ترشیزی، م.ا.، 1391. تاثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی، و ویتامینE و چربی در جیره غذایی بر میزان کلسترول سرم خون و زرده تخم مرغ سیستم ایمنی مرغ تخم­گذار تحت شرایط تنش حرارتی. فصلنامه گیاهان دارویی. دوره 11، شماره 9، صفحات 183 تا 191.
 3. قره‌ویسی، ش.، 1397. تاثیر سطوح مختلف گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum) و آنتی­بیوتیک کوتریموکسازول بر متابولیت­ های خونی مرغان گوشتی سویه راس. فصلنامه محیط­زیست جانوری. دوره 10، شماره 1، صفحات 73 تا 78.
 4. نویدشاد، ب. و جعفری، پ.، 1383. تغذیه دام. انتشارات فرهنگ جامع. 512 صفحه.
 5. Al-Kaissy, G and Jamel, Y.J., 2009. The effect of adding thyme vulgaris and Cinnamomun zeylanicum on production performance and some blood traits in broiler chicken. The Iraqi J of Veterinary Medicine. Vol. 33, No. 2, pp: 84-90.
 6. Borges, S.A.; Fischert, A.V.; Ariki, J.; Hooge, D.M. and Cummings, K.R., 2003. Dietary electrolyte balance for broiler chickens exposed to thermoneutral or heat stress environments. Poultry Science. Vol. 82, No. 3, pp: 428-435.
 7. Bravo, D.; Pirgozliev, V. and Rose, S.P., 2014. A mixture of carvacrol, cinnamaldehyde, and capsicum oleoresin improves energy utilization and growth performance of broiler chickens fed maize-based diet. Journal of Animal Science. Vol. 92, No. 4, pp: 1531-1536.
 8. Cooper, M.A. and Washburn, K.W., 1998. The relationships of body temperature to weight gain, feed consumption, and feed utilization in broilers under heat stress. Poultry Science. Vol. 77, No. 2, pp: 237-242.
 9. Daghir, N.J., 2008. Poultry production in hot climates. Second Edition. Published by CAB international. Wallinford. Oxfordshine, UK. pp: 294-325.
 10. Engberg, R.M.; Hedemann, M.S.; Steenfeldt, S. and Jensen, B.B., 2004. Influence of whole wheat and xylanase on broiler performance and microbial composition and activity in the digestive tract. Poultry Science. Vol. 83, No. 6, pp: 925-938.
 11. Frankic, T.; Voljc, M.; Salobir, J. and Rezar, V., 2009. Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition. Acta. Agricultura. Slovenica. Vol. 94, No. 2, pp: 95-102.
 12. Hernandez, F.; Madrid, J.; Garcia, V.; Orengo, J. and Megias, M.D., 2004. Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size. Poultry Science. Vol. 83, No. 2, pp: 169-174
 13. Jamroz, D. and Kamel, C., 2002. Plant extracts enhance broiler performance. In non-ruminant nutrition: Anti microbial agents and plant extracts on immunity, health and performance. J of Animal Science. Vol. 80, No. 1, pp: 41-46.
 14. Jamroz, D.; Orda, J.; Kamel, C.; Wiliczkiewicz, A.; Wertelecki, T. and Skorupin´Ska, J., 2003. The influence of phytogenic extract on performance, nutrients digestibility, carcass characteristic & gut microbial status in broiler chickens. J of Animal and Feed Science. Vol. 12, No. 3, pp: 583-596.
 15. Jamroz, D.; Wiliczkiewicz, A.; Wertelecki, T.; Orda, J. and Skorvpin, M., 2005. Use of active substances of plant origin in chicken diets based on maize and locally grown cereals. British Poultry Science. Vol. 46, No. 4, pp: 485-493.
 16. Kamel, C., 2001. Tracing modes of action and the roles of plant extracts in non-ruminants. pp: 135-150 in Recent Advances in Animal Nutrition. Garnsworthy, P.C. and Wiseman., j., Nottingham University Press, Nottingham, UK.
 17. Moneva, P.; Popova-Ralcheva, S.; Gudev, D.; Sredkova, V. and Yanchev, I., Study on the metabolic implication of supplemental tryptophan in exposed to stress chickens. Bulgarian J of agricultural science. Vol. 14, No. 4, pp: 424-431.
 18. Niu, Z.Y.; Liu, F.Z.; Yan, Q.L. and Li, W.C., 2009. Effects of different levels of vitamin E on growth performance and immune responses of broilers under heat stress. Poultry Science. Vol. 88, No. 10, pp: 2101-2107.
 19. Njoku, P.C., 1986. Effect of dietary ascorbic acid (vitamin C) supplementation on the performance of broiler chickens in a tropical environment. Animal Feed Science and Technology. Vol. 16, No. 2, pp: 17-24.
 20.  NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th rev. ed. Natl. Acad. Press, Washington, DC.
 21. Ojano-Dirain, C.P. and Waldroup, P.W., 2002. Protein and amino acid needs of broilers in warm weather: A review. International J of Poultry Science. Vol. 1, No. 4, pp: 40-46.
 22. SAS Institute INC. 2013. SAS STATS users Guide. Version 9.1.3, SAS Institute Inc. Cary, N.C.