بررسی چندشکلی ژن IGF-1 و ارتباط آن با صفات کیفیت لاشه در بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica)

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 91775-1163

2 گروه علوم دامی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 64955

3 دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ناحیه ژن 5 IGF-I و ارتباط آن با صفات کیفیت لاشه شامل PH، رنگ گوشت، ظرفیت نگه ‌داری آب و چربی داخل عضله ‌ای در بلدرچین ژاپنی انجام شد. برای این منظور تعداد 100 قطعه بلدرچین ژاپنی که در شرایط یکسان پرورش داده شدند در سن 5 هفتگی کشتار شده و صفات کیفیت لاشه اندازه‌ گیری و ثبت شد. هم ‌چنین قبل از کشتار از پرندگان نمونه خون تهیه و استخراج DNA از نمونه‌ ها با کیت دیاتوم صورت گرفت. سپس با استفاده از روش PCR-RFLP و آنزیم برشی PST-I قطعه 621 جفت بازی از ناحیه مورد نظر، تکثیر و برش داده شد. در مجموع در بلدرچین‌ های مورد مطالعه سه ژنوتیپ AA ، AB و BB به ‌ترتیب با فراوانی‌ های 41، 35 و 24 درصد به‌ دست آمد. فراوانی آلل‌ های A و B نیز به ‌ترتیب 58/5 و 41/5 درصد بود. بررسی تعادل هاردی واینبرگ با استفاده از آزمون کای مربع نشان داد که جمعیت مورد مطالعه در جایگاه ژنی مورد نظر در تعادل نیست. تجزیه و تحلیل داده ‌های فنوتیپی نشان داد که ژنوتیپ‌ های ژن IGF-I در جایگاه مورد نظر با صفت چربی داخل عضله‌ ای ارتباط معنی ‌داری دارد. براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر می‌ توان نتیجه گرفت که ژن IGF-I می‌ تواند به‌ عنوان ژن کاندید برای صفات کیفیت لاشه در برنامه ‌های اصلاح نژادی بلدرچین ژاپنی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها