مقایسه خصوصیات مرفومتریک و تولیدمثلی دو گونه میگو Palaemon elegans وPalaemon adspersus در سواحل حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاداسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616

چکیده

خانواده پالامون در دریای خزر دارای دو گونه Palaemon elegans  وPalaemon adspersus  می‌ باشد. برای شناخت و مقایسه خصوصیات زیستی این گونه‌ ها، 448 قطعه میگو از فروردین تا شهریور 1392 توسط نمونه ‌بردار دریچ  از ساحل شهرستان نور صید گردید. طول کل، طول کاراپاس، طول پروپود، وزن کل بدن و هم ‌آوری کاری اندازه‌ گیری گردید. نتایج نشان دادند که صفات مرفومتریک بین گونه‌ ها و جنس ها دارای اختلاف معنی‌ دار می‌ باشند (0/05>P). گونه P. adspersus نسبت به گونه P. elegans و ماده‌ ها نسبت به نرها از رشد بیش ‌تری برخوردار می ‌باشند. هم‌ چنین گونه P. elegans هم ‌آوری نسبی بالاتری نسبت به گونه P. adspersusدارا می‌ باشد. نسبت جنسی در P. adspersus و P. elegans به ‌ترتیب (29نر،74ماده) و (24نر،76ماده) هم‌ چنین نسبت گونه ‌ای 44/64٪ P. adspersus، 55/36٪ P. elegans بود. در زمان تخم‌ ریزی هر دو گونه از اختلاف معنی ‌داری در وزن تخمدان، تعداد و قطرتخم نسبت به یکدیگر برخوردار بودند (0/05>P). میانگین وزن تخمدان، تعداد و قطرتخم در مرحله تکوینی (ΠEarly) در P. elegans و P. adspersus به‌ ترتیب (104/0)گرم، (514) عدد، (01/2) میلی‌متر و (122/0) گرم، (589) عدد، (52/2) میلی‌متر و در مرحله تکوینی (ΠLate)  در P. elegans و P .adspersus به‌ ترتیب (0/137) گرم، (643) عدد، (2/38) میلی‌ متر و (0/158) گرم، (589) عدد، (2/99) میلی‌ متر بود، بنابراینP. adspersusبا توجه به صفات مرفومتریک و وزن تخمدان بیش‌ تر، تعداد تخم بیش ‌تری را نسبت به P. elegans تولید می‌ کنند.

کلیدواژه‌ها