مطالعه پارامترهای رشد و بیوماس گیاه آبزیdemersum Ceratophyllum و فرشته ماهی (Pterophyllum scalare ) تحت تاثیرلامپ فلوئورسنت خطی (LFL)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه اکولوژی، موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، صندوق پستی: 41635-3464

چکیده

در این تحقیق عملکرد شارهای نوری مدل‌ های مختلف لامپ‌ های فلوئورسنت خطی بر افزایش بایومس گیاه آبزی Ceratophyllum demersum و رشد فرشته ماهی (Pterophyllum scalare) بررسی شد.  بدین منظور از  لامپ‌ های فلوئورسنت مدل 8T5، T4 ،و یک گروه شاهد (بدون استفاده از لامپ)، در سه تکرار و به‌ مدت 8 هفته استفاده گردید. با به‌ کارگیری لامپ فلوئورسنت مدل 5علاوه بر افزایش بایومس گیاه C.demersum، پارامترهای رشد مانند وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، بازدهی ضریب تبدیل غذایی و درصد بقا در ماهی P. scalare نیز بهبود یافته و با سایر تیمارها به لحاظ آماری اختلاف معنی‌‌ داری را نشان داد (0/05>P).  تیمار شاهد ( فاقد لامپ) و تیمارهای لامپ ‌های فلوئورسنت 4و 8تاثیر چندانی در افزایش  بیوماس و رشد ماهی  P. Scalare نشان ندادند (0/05<P). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از لامپ فلوئورسنت مدل 5منجر به  افزایش بیوماس گیاه آبزی C. demersum و بازماندگی و رشد P. scalare گردید.

کلیدواژه‌ها