بررسی تغییرات ترکیب اسیدهای چرب در طول نمو لاروی ماهی شیربت (Barbus grypus) در دو شرایط تغذیه و گرسنگی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، صندوق پستی: 1915

چکیده

 در این پژوهش ترکیب اسیدهای چرب در لارو تغذیه شده و لارو گرسنه نگه‌ داری شده ماهی شیربت (Barbus grypus) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با شروع تغذیه خارجی، لاروها به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به‌ مدت 4 هفته با غذای خشک تجاری تغذیه شدند و گروه دوم تا زمان مرگ بیش از 95% لاروها، گرسنه نگه‌ داری شدند. از لاروهای تغذیه شده هر هفته یک ‌بار و از لاروهای گرسنه هر دو روز یک‌ بار نمونه‌ برداری صورت گرفت. در طول زمان گرسنگی، اسیدهای چرب تک زنجیره غیراشباع (MUFA) و اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه (PUFA) روندی کاهشی داشتند اما اسیدهای چرب اشباع (SFA) روند افزایشی معنی ‌داری داشتند (0/05>P). در لاروهای تغذیه شده، اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه و اسیدهای چرب اشباع روندی کاهشی  داشتند  اما اسیدهای چرب تک زنجیره‌ غیراشباع روند افزایشی معنی‌ داری داشتند. در هر دو گروه لارو، اسید پالمیتیک (16:0) اسید چرب غالب بود که در لاروهای گرسنه روند افزایشی داشت. اسید ایکوزا پنتانوئیک (EPA) اسید چرب چند زنجیره‌ غیراشباع غالب در هر دو گروه بود که در هر دو گروه در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها