جداسازی و شناسایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا مولد انتروتوکسین از ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ، صندوق پستی: 969

2 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی آبزیان، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

بیماری‌ های عفونی یکی از عوامل مهم خسارات اقتصادی در صنعت پرورش آبزیان محسوب می‌ شوند. در بین بیماری‌ های عفونی آبزیان باکتری آئروموناس هیدروفیلا یکی از عوامل بیماری‌ زای مهم بوده که به ‌طور اولیه سبب عفونت زخم و به‌ طور ثانویه سبب بروز مشکلات عفونی به ‌دنبال تغییر دما، دستکاری و پائین بودن کیفیت آب پرورشی آبزیان می‌ گردد. در این بررسی تعداد شش سویه باکتری آئروموناس هیدروفیلااز ماهی کپورمعمولی بیمار از ده مزرعه پرورشی آذربایجان‌ غربی جداسازی و براساس خواص فیزیولوژیک و بیوشیمیایی، الگوی مقاومت آنتی‌ بیوتیکی و وجود ژن مولد انتروتوکسین با سویه استاندارد مقایسه شدند. نتایج به‌ دست آمده نشان داد که هیچ‌ گونه تفاوت فنوتیپی و ژنتیکی بین این شش سویه با یکدیگر و با سویه استاندارد وجود ندارد. نتایج آزمون آنتی بیوگرام نشان داد که این شش سویه از نظر الگوی مقاومت آنتی ‌بیوتیکی با یکدیگر متفاوت بوده و بیش‌ ترین و کم ‌ترین مقاومت به‌ ترتیب نسبت به انروفلوکساسین و سولفامتوکسازول وجود دارد. براساس اطلاعات به‌ دست آمده می ‌توان نتیجه گرفت که سویه‌های آئروموناس هیدروفیلاجدا شده از ماهی کپورمعمولی آذربایجان‌ غربی دارای ژن مولد انتروتوکسین و مقاومت در برابر برخی از آنتی ‌بیوتیک‌ های رایج می‌ باشد.

کلیدواژه‌ها