اثر جایگزینی پودر ماهی با سطوح مختلف آرد کنجاله کانولا بر عوامل رشد و ترکیب بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) در مرحله جوانی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

چکیده

این تحقیق به‌ منظور تعیین اثر جایگزین کردن آرد کنجاله کانولا به‌ جای پودرماهی بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و قیمت تمام شده جیره غذایی میگوی رودخانه ‌ای شرق در مرحله جوانی و بر اساس طرح کامل تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار با سطح‌ های جایگزینی (جیره پایه)0، 25، 50، 75، 100 درصد انجام گردید. تعداد 450 قطعه میگو با میانگین وزن 0/12± 1/00 گرم پس از دو هفته سازگاری با شرایط آزمایش و به‌ مدت 8 هفته با جیره‌ های آزمایشی تغذیه گردیدند. شاخص ‌های رشد شامل میانگین افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذا، میزان بازدهی پروتئین، درصد بازماندگی و ترکیب بدن شامل رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که جایگزین کردن آرد کنجاله کانولا به ‌جای پودرماهی تا سطح 50 درصد تأثیر منفی معنی‌ داری در عملکرد رشد میگوها نداشت (0/05<P). ولی با افزایش آرد کنجاله کانولا در تیمارهای 75 و 100 درصد، عوامل رشد عدم بهبود را نشان دادند و دارای اختلاف معنی ‌داری با سایر تیمارها بودند (0/05>P). اختلاف معنی ‌داری به لحاظ آماری در میزان ترکیب بدن میگوها (پروتئین، چربی و خاکستر) مشاهده نشد (0/05<P) و فقط تیمارهای 75 و 100 درصد افزایش معنی‌ داری را در میزان رطوبت نشان دادند (0/05>P). از نتایج این آزمایش چنین استنباط می‌ گردد که افزایش آرد کنجاله کانولا تا 50 درصد با پودرماهی، عملکرد مطمئن ‌تری بر روی رشد و هم‌ چنین کاهش قیمت جیره غذایی میگوی جوان رودخانه ‌ای داشت. 

کلیدواژه‌ها