بررسی تنوع زیستی، فراوانی و زی‌توده ماکروبنتوزها در سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

2 مدیر گروه زیستی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

3 رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

4 استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ص.پ: 961

10.22034/aej.2021.254062.2384

چکیده

این پژوهش در راستای طرح تحقیقاتی پایش اکولوژیک دریای خزر تا عمق 30 متر طی سالهای 98-1397 انجام شد. در مجموع تعداد 16 گونه شناسایی شد که متعلق به 7 خانواده و از رده های Polychaeta (پرتاران)، Crustacea (سخت پوستان) و Bivalvia (دوکفه ای ها) بوده اند. رده پرتاران 59 درصد ازکل تراکم ماکروبنتوزها را بخود اختصاص داده ولی میزان زی توده این رده برابر با 1 درصد کل زی توده ماکروبنتوزها بوده است. در مقابل، گونه Cerastoderma glaucum از رده دو کفه ای ها با اینکه فقط 3/6 درصد از تراکم کل ماکروبنتوزها را تشکیل داد اما 9/59 درصد از کل زی توده را بخود اختصاص داده است. میزان شاخص های تنوع در بهار دارای بیشترین مقدار و در تابستان کمترین مقدار را داشت. رده پرتاران (Polychaeta) دارای بیشترین پراکنش محلی (100%) و از رده Malacostraca گونه های Pterocuma sowinskyi و Cardiophila baeri دارای کمترین پراکنش محلی (2/8%) بودند. کمترین و بیشترین میانگین (±خطای استاندارد) تراکم به ترتیب در فصل زمستان و بهار به ترتیب 1/81±408 عدد در متر مربع و 2/246±1225 عدد در متر مربع بود. نتیجه گیری این که، افزایش زی توده صدف های دوکفه ای در مقابل کاهش تراکم آن می تواند به دلیل بزرگ جثه بودن و داشتن پوسته صدفی باشد و افزایش میزان شاخص های تنوع در بهار می تواند به دلیل حضور گونه های مختلف جهت تولیدمثلی بعد از دوره زمستان گذرانی باشد که با ترکم ماکروبنتوز در بهار همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of biodiversity, frequency and biomass of macrobenthos in the southern coastal of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Afraei Bandpei 1
 • Matin Shakoori 1
 • Abolghasem Roohi 2
 • Hassan Nasrollahzadeh Saravi 3
 • Mehdi Naderi Jolodar 4
1 Iranian Fisheries Science Research Institute
2 Iranian fisheries science research institute
3 Head of Ecological institute of Caspian Sea
4 Iranian Fisheries Research Organization, Caspian Sea Ecology Research Institute, Sari, Iran
چکیده [English]

This research was carried out based on ecological monitoring of the Caspian Sea in depth of 30 meters project during 2018-2019. A total of 16 species were identified, belonging to 7 families which of Polychaeta, Crustacea and Bivalvia were found. In addition, The polychaeta comprised 59% of the total macrobenthos density. In contrast, Cerastoderma glaucum, although the frequency was 6.3% of the total density of macrobenthos, but comprised 59.9% of the total biomass. The results showed that the diversity indices had the highest value in spring and the lowest in summer. Polychaeta had the highest local distribution (100%) and Malacostraca Pterocuma sowinskyi and Cardiophila baeri had the lowest (8.2%). The lowest and highest mean (±SE) densities were recorded in winter and spring with 408±81.1 ind.m-2 and 1225±246.2 ind.m-2, respectively. In conclusion, the increase in biomass of bivalve molluscs versus the decrease in density can be due to the large size and having oyster shell and the increase in diversity indices in spring can be due to the presence of different species for reproduction after wintering period which is consistent with the density of macrobenthos in the spring.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diversity
 • Distribution
 • Density
 • Biomass
 • Macrobenthos
 • Caspian Sea