اثر کاهش سطح آب دریاچه ارومیه بر ترکیب جمعیتی آرتمیا اورمیانا

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

10.22034/aej.2020.252122.2373

چکیده

در این مطالعه اثر کاهش آب دریاچه ارومیه بر ترکیب جمعیتی آرتمیا طی 26 ماه از اردیبهشت 97 تا خرداد 99 مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد 8 ایستگاه در بخش های شمالی و جنوبی دریاچه تعیین گردید. نمونه برداری به صورت ماهانه انجام گرفت. برخی از عوامل فیزیکی و شیمیایی آب نظیر دمای آب، شفافیت، شوری، سطح تراز دریاچه، کل مواد جامد محلول (TDS)، هدایت الکتریکی (EC) مورد سنجش قرار گرفتند. همچنین، تراکم اشکال زیستی آرتمیا شامل ناپلی، متا و جوان، آرتمیای بالغ و سیست تعیین گردید. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار PAST انجام گرفت. به علت پس روی آب ، سطح میانگین آب در این مطالعه بسیار پایین تر از سطح اکولوژیکی آن (۱۲۷۴متر) می باشد. کمترین میزان شوری دریاچه ارومیه در این مطالعه 141 گرم بر لیتر در اردیبهشت 98 مشاهده گردید. در حالی که بیشترین میزان شوری 396 گرم بر لیتر مربوط به شهریور 97 بود. در سال 1397 به علت پایین بودن بیش از حد عمق آب هیچ نوع آرتمیای بالغ، متا و جوان و ناپلی در دریاچه ارومیه مشاهده نگردید. با بالا رفتن آب از اول سال 1398 اشکال زیستی آرتمیا در دریاچه مشاهده گردید. تراکم سیست آرتمیا نیز در سال 1397 کم و با بالا رفتن آب در سال 1398 بر تراکم آن افزوده شده است. به طور کلی این مطالعه نشان می دهد که دما و شوری آب مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای دریاچه ارومیه می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Urmia lake water withdrawal on Artemia urmiana population structure

نویسنده [English]

  • Fereidun Mohebbi
National Artemia Research Center, Urmia, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of water withdrawal on the lake Artemia population was studied during 26 month period from April 2018 to May 2020. Eight sampling sites were selected in northern and southern parts of the lake. Samplings were performed monthly. Several physicochemical factors were determined such as water temperature, transparency, salinity, water level, Total Dissolved Solids (TDS) and Electeric Conductivity (EC). Furthermore, Artemia life stages including nauplious, meta nauplious, juvenile and adults densities were determined. Statistical analysis were carried out by PAST software version 3.04. In this study, the mean water level is much lower than its ecological level (1274m) due to water withdrawal. The lowest salinity of Urmia lake was 141 g/l and observed in May 2019, while the highest salinity was 396 g/l related to September 2018. In 2018, there was not observed any Nauplious, juvenile and adult Artemia in the lake due to very low level of water. Artemia was observed from April 2019 in the lake as water level began to rise. Artemia cysts density was low during 2018 and increased from 2019. In general, this study indicated that water temperature and salinity are the most crucial parameters influencing Artemia population structure in Urmia lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia urmiana
  • Cyst
  • Urmia Lake
  • Water level
  • Salinity