بررسی اثر تداخلی شوری و مسمومیت آمونیاکی بر بعضی فاکتور‌های خونی و فعالیت آنتی اکسیدانی در واکنش‌های استرس اکسیداتیو ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus).

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

5 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

10.22034/aej.2020.251884.2372

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر متقابل مسمومیت حاد و تحت حاد با آمونیاک در سطوح مختلف شوری صفر، 4، 8 و 12 گرم در لیتر بر برخی شاخص‌های خون شناسی و استرس اکسیداتیو خون ماهی تیلاپیای نیل طراحی شد. به این منظور، 360 قطعه ماهی (7/16±32/57 گرم) به‌طور تصادفی در 12 تیمار (هر کدام در سه تکرار) تقسیم شدند. در پایان دوره آزمایش ( 96 ساعت) مقدار هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول قرمز، میزان آنزیم کاتالاز ( CAT)، سوپر‌اکسید دیسموتاز ( SOD) و گلوتاتیون احیاء (GSH) سرم خون ماهیان اندازه‌گیری شد. طبق نتایج میزان LC50 در 96 ساعت آمونیاک 86/0 میلی گرم در لیتر بود. نتایج نشان داد که در میزان هماتوکریت، هموگلوبین، گلوتاتیون احیاء، سوپر‌اکسید دیسموتاز و کاتالاز کاهش معنی‌داری بین تیمار مسمومیت آمونیاک حاد، شوری صفر و تیمار مسمومیت تحت حاد و شوری صفر نسبت به تیمار شاهد وجود داشت (05/0>P). نتایج نشان داد که افزایش سطوح شوری در تیمار‌های تحت آزمایش، باعث کاهش میزان کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز شد (05/0>P). بطور کلی نتایج نشان می‌دهد که مسمومیت با آمونیاک احتمالاً با تولید رادیکال‌های آزاد باعث تضعیف سیستم آنتی اکسیدانی ماهی تیلاپیا می‌شود. از طرفی افزایش شوری با کاهش سمیت آمونیاکی منجر به کاهش استرس اکسیداتیو ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

• Investigation of interactive effect of salinity and ammonia poisoning on some hematology factors and antioxidant capacities in oxidative stress reactions of tilapia (Oreochromis niloticus).

نویسندگان [English]

  • Javavd Motamedi-tehrani 1
  • Rahim Peyghan 2
  • Ali shahriari 3
  • Eisa Ebrahimi 4
  • Mohamad Razi Jalali 5
1 Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of
3 science department, faculty of veterinary, chamran university of ahvaz
4 Depatment of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
5 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran
چکیده [English]

The present study was designed to investigate the interaction effect of acute and subacute ammonia toxication in different salinity levels ( 0, 4, 8 and 12 g/l) on some hematological factors and oxidative enzymes in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). To investigate the interactions, 360 fish ( 57.32±16.7 g) were randomly divided into 12 treatment groups (each with three replicates). At the end of the experiment ( 96 hour), hemoglobin, hematocrit, red blood cell count, catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and glutathione (GSH) were measured. According to the results, LC50- 96 hours of NH3 was 0.86 mg/l. The results showed that hematocrit, hemoglobin, glutathione, superoxide dismutase and catalase decreased in treatment of acute ammonia poisoning and 0 salinity and treatment of subacute poisoning and 0 salinity compared to treatment 1 (control) ( P<0.05). The results showed that increasing salinity levels in treatments improved catalase and superoxide dismutase levels. In general, the results indicate that ammonia poisoning maybe by producing free radicals has weakened the antioxidant system of fish. Also ammonia toxicity effects were decreased with increasing water salinity, which reduced oxidative stress enzymes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonia poisoning
  • Salinity
  • Tilapia
  • Hemoglobin
  • oxidative stress