لزوم حفاظت از گونه کفتار راه راه (Hyaena hyaena) در ایران

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استاد دانشگاه/علوم وتحقیقات تهران

3 گروه محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منابع ملی گرگان، گرگان، ایران

10.22034/aej.2020.250802.2367

چکیده

جمعیت بسیاری از گونه های مهره دار ،متأثر از عوامل عمده تهدید کننده نظیر تخریب و تغییر و تبدیل و تکه تکه شدن زیستگاه ها به شدت در حال کاهش است. شناسائی زیستگاه های مستعد و مناسب بالقوه و بالفعل از طریق انجام مدل سازی های مرتبط و نیز بررسی ارتباطات بین جمعیت های گونه ها از طریق بررسی های ژنتیکی امکان طرح ریزی و اجرای مؤثر برنامه های حفاظتی را میسر می سازد. جمعیت گونه کفتار راه راه در ایران نیز به علت شدت و وسعت عوامل تهدید کننده گونه و زیستگاه های آن و نیز کاهش و قطع ارتباطات جمعیتی و جریان ژنی وضعیت مطلوبی نداشته و نیاز به اقدامات عاجل حفاظتی نظیر حفاظت از زیستگاه های مطلوب و کاهش تلفات گونه دارد. در مطالعه حاضر زیستگاه های مطلوب گونه در سطح کشور با استفاده از روش حداکثر بی نظمی (Maxent)شناسائی و مطلوبیترین زیستگاه نوار شمال فلات ایران تا جنوب رشته کوه البرز (استان های سمنان، تهران، قم و البرز) را شامل شد. با بررسی ساختار ژنتیکی افراد از طریق توالی یابی ژن سیتوکروم b با طول باند 704 جفت باز در استان های مختلف ، تنوع هاپلوتایپی برای نمونه ها 849/0Hd= به دست آمد که نشان دهنده تنوع ژنتیکی بالا در این گروه می باشد. سعی بر آن شده تا با در نظر گرفتن عوامل تهدید کننده، نیازهای حفاظتی این گونه که جمعیت آن در حال کاهش هست شناسائی و معرفی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Striped hyena (Hyaena hyaena) in need for conservation in Iran

نویسندگان [English]

  • Amirhossein DADASHI-JOURDEHI 1
  • Bahman shams esfand abad 2
  • Abbas AHMADI 1
  • Hamid Reza REZAEI 3
  • Hamid TORANJ-ZAR 1
1 Department of Environmental Science, Arak Branch,Islamic Azad University, Arak, Iran
2 University professor /Science and Research of Tehran
3 Environmental Science Department, Gorgan University of Agriculture and National Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Most of the vertebrate species populations affected by the main threatening factors like habitat destruction and fragmentation are experiencing rapid and worse destruction and decrease. Identification of potential and suitable habitats trough modeling tools and methods as well as survey on population relationship and contacts through genetic studies, provides needed knowledge and understanding to define the conservation status and needs for different species. For these purpose, Maximum Entropy (Maxent) and mitochondrial cytb sequencing with 704 bp were deployed. Based on the results, northern part of Iran followed by Semnan, Tehran, Qom and Alborz provinces, as well as western part including Khuzestan consisted the most suitable habitats for the species. Haplotype diversity of h= 0.894 as the main index, showed high genetic diversity for the populations of the species in Iran. Populations of Stripped Hyena, in Iran, are losing their main and suitable habitats due to habitats destruction and degradation, illegal hunting and lack of proper genetic connections. Decreasing populations and worse conservation status of the species convince us to prepare and conduct urgent conservation actions to prevent more loss. The study, using the habitat modeling and genetic surveys, as well as data gained from the field works, gives new vision on the conservation actions needed to protect stripped hyena in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stripped Hyaena
  • Conservation
  • Habitat destruction
  • Modeling
  • Genetic