دینامیک جمعیت ،خصوصیات مرفومتریک و رابطه طولی وزنی دوکفه ای Mytilaster lineatus در سواحل جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان)

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی لاهیجان

10.22034/aej.2020.249551.2361

چکیده

یکی از مشکلات اصلی دریای خزر، آلودگی زیستی آن تحت تاثیر ورود گونه های مهاجم و پراکنش آنها است. دوکفه ای Mytilaster lineatus گونه ای مهاجم است که توانسته موقیعت خود را پس از ورود در خزر تثبت کند. اهداف این تحقیق بررسی دینامیک جمعیت ، پراکندگی، خصوصیات مرفومتریک، درصد پوشش ، فراوانی و رابطه طولی وزنی این گونه در سواحل استان گیلان بوده است. تعداد هفت ایستگاه در طول نوارساحلی استان گیلان انتخاب، فاکتورهای محیطی در آنها اندازه گیری و نمونه برداریها از سواحل سنگی‌طبیعی‌و‌انسان‌ساز‌بصورت‌ماهانه‌در‌طول‌یک‌سال‌(فروردین‌تا‌اسفند98)‌توسط‌کوادرات15x15سانتی مترانجام‌پذیرفت‌. میانگین‌سالانه شوری‌آب 97/2±85/9 درهزار‌،‌دمای‌آب01/5±44/16‌سانتیگراد،‌اکسیژن‌محلول آب75/9±88/9میلی‌گرم. میانگین تعداد نمونه هادرکوادرات ها 86/49 ±05/324 عدد ومیانگین وزن59/44±65/25 گرم و‌ میانگین طول پوسته 68/0±35/11 میلی متر وبین‌ایستگاه ها اختلاف معنی داری آماری وجود داشت. آزمون مولفه های اصلی نیزنشان دادکه شوری و اکسیژن محلول آب بیشترین همبستگی را با فراوانی این گونه دارند.میانگین میزان پوشش دوکفه ای در ایستگاههای مختلف 830/31±50/28درصد که بیشترین آن در بندر انزلی و در شهریورماه تعیین گردید. بیشترین میزان فراوانی طولی مربوط به کفه های11 میلی متر و رابطه طولی وزنی این گونه نیزدارای همبستگی بالا(95=2r) بوده است.مقایسه گروههای طولی مختلف نشان داد که لاروها از تیر تا آبان و گروه بالغین فروردین تا شهریور بیشترغالب بوده و مخلوط دو گروه از شهریور تا اسفند دیده و الگوهای طولی و وزنی متفاوت ونیز تغییرات تعداد در واحد سطح، نشان از زادآوری این گونه در تابستان و ماههای اویل پاییز در حوضه جنوب غربی دریایی خزر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population dynamics, morphometric characteristics and length-weight relationship of Mytilaster lineatus on the southwest coast of the Caspian Sea (Gilan province)

چکیده [English]

The bivalve Mytilaster lineatus is an invasive species that has been able to stabilize its position after entering the Caspian Sea. The objectives of this study were to investigate population dynamics, dispersion, morphometric characteristics, coverage percentage, frequency and longitudinal weight relationship of this species in the coasts of Guilan province. Seven stations along the coastal strip of Gilan province were selected and sampling from rocky, natural, and man-made beaches on a monthly basis during a year (April2019 to March 2020) was carried out by 15 x15 cadres. The mean and standard deviation of the number of samples in the squares were 324.05 ± 49.86 and the mean weight was 25.65 ± 44.59 and the mean shell length was 11.35± 0.68 mm and there were significant differences between different stations.The principal components test also showed that the salinity and oxygen of the water solution had the highest correlation with the frequency of this species. The maximum longitudinal frequency at 11 mm was also determined. The length-weight relationship of this species had a high correlation (r2 = 95). Comparison of different longitudinal groups showed that the larvae were more present from July to November and the adult group from April to September and a mixture of the two groups was seen from September to March.This longitudinal pattern indicates the reproduction of this species in summer and early autumn months in the southern Caspian basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth pattern
  • Biometrics
  • Coverage percentage
  • Mytilaster lineatus
  • Caspian Sea