پیش بینی پراکنش خرچنگ مانگرو Macrophthalmus (Macrophthalmus) sulcatus H. Milne Edwards, 1852 در پاسخ به گرمایش جهانی

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسنده

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، ایران

10.22034/aej.2020.249393.2360

چکیده

خرچنگ‌های خانواده Macrophthalmidae یک نقش اکولوژیکی مهم در زنجیره غذایی مانگروها ایفا می‌کنند. در این مطالعه، با استفاده از روش مدل‌سازیMaxEnt ، پراکنش اخیر و آینده گونه Macrophthalmus (Macrophthalmus) sulcatus مدل‌سازی شد. مشاهدات پراکنش گونه از پایگاه‌های داده‌ای برخط، مقالات، و جمع‌آوری‌های موزه‌ای، بدست آمد. دمای سطح آب دریا و عمق مهم‌ترین محرک‌های پراکنش خرچنگ مانگرو بودند. در مدل‌سازی اخیر، مناسب‌ترین محیط‌ها عمق کم‌تر از 34/32 متر، دمای 82/27 (درجه سانتیگراد)، شوری 02,44-11/40 (پی پی ام) و سرعت جریان 04/0 (متر بر ثانیه)، و در مدل‌سازی آینده، نواحی ساحلی با عمق کم‌تر از 33/44 متر، دمای °C86/28(درجه سانتیگراد)، شوری 77/38 (پی پی ام) و سرعت جریان 01/0 (متر بر ثانیه) بود. مدل‌سازی آینده نشان داد که این گونه در پاسخ به تغییرات آب‌وهوایی، گستره پراکنش خود در آینده را محدود خواهد کرد و گسترش محیط‌های با شرایط زیست پایین برای گونه، از 52/23 به 27/27 درصد، و کاهش محیط‌های با شرایط زیست متوسط از 23/38 به 33/33 درصد در آینده، مشاهده خواهد شد. در نهایت تفسیرخروجی MaxEnt، آسیب‌پذیری خرچنگ‌ مانگرو را به تغییرات آب‌وهوایی در آینده، با توجه به محدود شدن پراکنش آینده، نشان داد و اینکه آن‌ها‌ چگونه ممکن هست به تغییرات در شرایط آب‌وهوایی، از طریق محدود شدن پراکنش خود، پاسخ دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction distribution of mangrove crab Macrophthalmus (Macrophthalmus) sulcatus H. Milne Edwards, 1852 in response to global warming

چکیده [English]

Crabs family Macrophthalmidae play the importanat ecological role in food web of mangroves. In this study, using MaxEnt modeling technique, recent and future distributions of the crab M. sulcatus were modelled. The records on species distribution were obtained from the open-access databases, literatures and collections of museums. Depth and sea surface temperature (SST) were the most important drivers of distribution of mangrove crab. In present model, the most suitable environments were depths of less than 32.34 m, mean SST 27.82°C, salinity 40.11-44.02 (ppm), current velocity of 0.04m-1, and in future models, coastal area with depth less 44.33 m, SST between 28.86°C, salinity 38.77 (ppm), and current velocity between 0.01m-1. Future models showed that distribution of species will be contracted in response to climate change and it will be observed the expanding the low suitable environments from 23.52 to 27.27 percent and the decresing median suitable environments from 38.23 to 33.33 percent in future. In summary, the outputs of MaxEnt model present the vulnerability of mangrove crabs to climate change in future, in regards to the contraction of future distribtion and how they may response to change in climatic conditions through the contraction their distribution .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling MaxEnt
  • global distribution
  • Temperature
  • Depth