جداسازی وتعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) از طیور گوشتی در استان مرکزی

نوع مقاله : بیماری ها

نویسنده

موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

10.22034/aej.2020.249261.2359

چکیده

بیماریهای تنفسی باعث وارد آمدن خسارات قابل توجهی به صنعت پرورش طیور در سراسر جهان می‌شوند. طی سالهای اخیر عفونت با باکتریاورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT)مکررﺃ از نقاط مختلف دنیا از جمله ایران گزارش شده است.هدف از مطالعه حاضر جدا سازی عامل بیماری در استان مرکزی وبررسی میزان حساسیت آنتی بیوتیکی به آنتی بیوتیک های رایج بود.

در این تحقیق با سواپ از ریه، نای و سینوس چشمی (تحت حدقه ای) مرغهای زنده بیمار یا تلف شده در مرغداریهای استان مرکزی بین سالهای1395-1396 نمونه‌گیری صورت گرفت و جمعا 231 عدد طیور دارای علایم عفونت تنفسی از 20 مرغداری مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه‌های جمع آوری شده در محیط بلاد آگار با 5% خون گوسفندی حاوی آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین و پلی‌میکسین B؛ 5/7%CO2و در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 48 تا 72 ساعت کشت داده شدند. باکتریها توسط تستهای بیوشیمیایی و PCR شناسایی و تایید گردید و در انتها تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی آنهابه روش کربی بائر انجام شد.
در این مطالعه 15 جدایهORT جداسازی شد. وضعیت حساسیت آنتی‌بیوتیکی این سویه‌ها به 15 آنتی‌بیوتیک مورد مصرف در درمان عفونتهای تنفسی طیور تعیین گردید و نتایج نشان دادند که تمام سویه‌های جدا شده نسبت به انروفلوکسازین، اریترومایسین، پنی‌سیلین، آمپی‌سیلین، کولیستین و لینکومایسین 100% مقاوم بودند و بیشترین حساسیت به نیتروفورانتوئین وجود داشت.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که از20 مرغداری نمونه گیری شده در سطح استان مرکزی 15 مورد عفونت با اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) توسط تستهای بیوشیمیایی و PCR جدا و مقاومت نسبتا بالایی به آنتی‌بیوتیک‌های مورد مصرف در درمان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and determination of antibiotic susceptibility of Ornithobacterium rhinotracheal (ORT) from broilers in Markazi province

نویسنده [English]

  • Seyed Davood Hosseini
Razi Vaccine&Serum Research Institute
چکیده [English]

Respiratory diseases cause significant damage to the poultry industry worldwide. In recent years, infection with rhinotracheal bacterium ornithobacterium (ORT) has been reported frequently from different parts of the world, including Iran. The aim of current study was to isolate the causative agent and reveal the antibiotic susceptibility to common antibiotics. in Markazi province.
In this study, tweenty poulty farms reported with respiratory signs clinically were conducted to collect 231 samples including Lung, trachea and infraorbital sinus swaps from sick and dead birds in Markazi province during 2016-2017.
The samples were cultured on blood agar medium with 5% sheep blood containing Gentamicin and Polymyxin B and then incubated with 7.5% CO2at 37 °C for 48 to 72 hours. The bacteria identification was carried out using biochemical and PCR tests. Fifteen ORT isolates out of the 20 farms(75%) were collected using biochemical and PCR methods. The antimicrobial susceptibility of the isolates to 15 common antibiotics which used in poultryfarms was determined by Kirby &Bauer method as well.
The results showed that the isolates were reisistant to Enrofloxacin, Erythromycin, Penicillin, Amoxicillin,Colistin, and Lincomycin completely(100%). These isolates also were mostly sensitive to Nitrofurantoin.
The results of this study indicated that 15 out of 20 examined poultry farms in Markazi province had been infected with the Ornithobacteriumrhinotracheale (ORT) and were highly resistant to common antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornithobacterium Rhinotracheale
  • poultry
  • Respiratory infections
  • antibiotic susceptibility