بررسی سرواپیدمیولوژیک لپتوسپیروز در شترهای کشتار شده استان گلستان

نوع مقاله : بیماری ها

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

10.22034/aej.2021.261221.2426

چکیده

لپتوسپیروز یک بیماری عفونی مشترک در دام و انسان است.هدف از این مطالعه بررسی شیوع سرووارهای لپتوسپیروز در بین شتر های کشتار شده استان گلستان در سال 95بود. در این بررسی 235 نمونه سرم خون از ورید وداج شترها جمع آوری شد و با روش میکرو آگلوتیناسیون مورد سنجش قرار گرفت :میزان آلودگی شترها به باکتری لپتوسپیرا با روش مربع - کای و با استفاده از نرم‌افزار SPSS بررسی شد. کل نمونه‌ها، 44نمونه(72/18درصد) دارای پاسخ سرولوژی مثبت بود که به ترتیب (82/81 درصد)، (37/11 درصد) و (81/6 درصد) با یک، دو و سه سرووار واکنش مثبت نشان دادند. در نمونه‌های مثبت، 6/42 درصد سرووار اتومنالیس، 49/31 در صد ایکتروهموراژِیه، 11/11 درصد سرووار کانیکولا ، 7/3 درصد سرووار پومونا ، 55/5 درصد سرووار گریپوتیفوزا و سرجروهاردجو واکنش مثبت نشان دادند. بیشترین میزان عیار آنتی بادی (88/38 درصد) درتیتراسیون 1:800 مشاهده گردید. بیشترین فراوانی در سن 2-0 سالگی (8/18 درصد)، جنس نر (46/19درصد) که از نظر آماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0 <P )و بیشترین فراوانی در فصل تابستان (42/21درصد) مشاهده گردید که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (05/0 < P) .عفونت لپتوسپیرایی در سطح استان به طور فعال وجود داردو میتواند موجب انتقال بیماری به سایر دامهای سالم و انسان شود. لذا با توجه به عدم واکسیناسیون دامها در منطقه باید واکسیناسیون و توصیه های بهداشتی و ضروری ،غربالگری سالانه در دام ها و تعیین سرووار غالب در جهت پیشگیری از رخداد بیماری در این منطقه به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroepidemiological survey of leptospirosis in slaughtered camels of Golestan province

نویسنده [English]

  • parastoo poorghafoor langroodi
Member of Razi Vaccine and Serum Research Institute
چکیده [English]

Leptospirosis is one of the most common diseases between animal and human around the world.
The aim of this study was to investigate the prevalence of leptospirosis serovars among camels slaughtered in Golestan province in 1395. Blood samples were collected from 235 camels of different ages in Golestan slaughterhouse and were examined by microagglutination method. The incidence of leptospirosis was investigated at different ages, sex, and seasons using chi-square method and SPSS. The results showed that from the total samples, 44 (%18.72) samples had positive serologic response, of which 36 (%81.82), 5 (%11.37), and 3 (%6.81) of samples had one, two and three positive reaction serotype, respectively. Among samples with positive serologic response, %42.60, %31.49, %11.11, %5.55 and %3.70 showed a positive reaction on automnalis, icterohaemorrajiae, canicola serjerohardjo and gripotyphosa, and finally Pomona, respectively. The highest frequency (%38.88) was observed in the 1: 800 Titration. The highest frequency was observed at age of 0 to 2 years old (%18.80), male (%19.46), which was not statistically significant (P> 0.05). The highest frequency was observed in autumn (26.82%). Leptospirosis infection is actively present at the province. And it is widely circulated between humans and livestock. This issue is very important in the prevention of disease in livestock and ultimately the health of human society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leptospirosis
  • agglutination
  • Camel
  • automnalis
  • Golestan