اثر سطوح مختلف عصاره یونجه بر عملکرد و برخی متابولیت‌‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، ایران

2 جهاد کشاورزی

10.22034/aej.2021.260482.2423

چکیده

پژوهشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره یونجه بر عملکرد رشد، خصوصیات دستگاه گوارش و برخی ویژگی‌های خونی در جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در 5 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار در یک طرح آزمایشی کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. عصاره یونجه در چهار سطح (0، 2، 4، 8 و 12 درصد) استفاده شد. نتایج نشان داد عصاره یونجه بر میانگین افزایش وزن روزانه، میانگین مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل خوراک و شاخص کارایی اروپایی اثر منفی نداشت. افزودن عصاره یونجه (4، 8 و 12 درصد) به جیره وزن نسبی بورس و طحال را به طور معنی‌داری افزایش داد اما موجب کاهش معنی‌دار غلظت تری‌گلیسرید سرم خون گردید (05/0>P). با افزایش سطوح عصاره یونجه در خوراک، درصد چربی حفره بطنی کاهش یافت بطوری که حداکثر کاهش در سطوح 8 و 12 درصد بود (05/0>P). هم‌چنین، غلظت کلسترول تام در جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی 12 درصد عصاره یونجه کاهش یافت (05/0>P). وزن و طول نسبی دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم، وزن نسبی تیموس، چینه دان، سنگدان، پیش معده و هم‌چنین غلظت گلوکز سرم خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0<P). نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره یونجه می‌تواند بدون اثر منفی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی ذخیره چربی را کاهش دهد و موجب تقویت سامانه ایمنی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of polysavone (alfalfa extract) on the growth performance and some blood metabolites of broilers

نویسندگان [English]

  • حسینی Hosseini 1
  • Rouhollah Nourmohammadi 2
1 Faculty member of Faculty of Agriculture Natural resources an Environment Science
2 Jehad keshavarzi
چکیده [English]

An experiment was conducted to investigate the effect of different levels of alfalfa extract (polysavone), a natural extract of alfalfa, on growth performance, gut characteristics, and some blood parameters in broiler chickens. A total of 200 one-day-old Ross 308 male broiler chicks were assigned to 5 experimental treatments, with 4 replications and 10 birds in each replication with a completely randomized design. The polysavone was used in 4 levels (0, 2, 4, 8, and 12% of feed). The results showed that polysavone had no adverse effects on the average daily gain, average daily feed intake, and European Broiler Index. The addition of polysavone (4, 8, and 12%) to the diet significantly increased relative weight of bursa and spleen but decreased triglycerides concentration in serum (P<0.05). Percentage of abdominal fat decreased by increasing dietary polysavone levels and reached a maximum at 8 and 12% of diet (P<0.05). Also, total cholesterol concentration was reduced (P<0.05) in broilers fed on diet with 12% polysavone. Relative weights and lengths of duodenum, jejunum, and ileum, relative weights of thymus, crop, gizzard, and proventriculus, as well as serum glucose concentration were not affected (P>0.05) by experimental treatments. The results of this research indicated that polysavone may decrease abdominal fat deposition and enhance immunity without showing an adverse effect on the performance of broiler chicken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • performance
  • total cholesterol
  • alfalfa extract
  • immune system