بررسی وضعیت اکولوژیکی شکم پای غالب Pirenella cingulata در حراهای ساحلی شمال خلیج‌فارس (استان هرمزگان)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس،

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

10.22034/aej.2021.260308.2422

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت شکم پای Pirenella cingulata در مناطق ساحلی جنگل‌های مانگرو در ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا در خلیج‌فارس صورت گرفت. نمونه‌برداری به‌صورت فصلی از زمستان 1397 تا پاییز 1398 توسط کوادرات فلزی به ابعاد 25*25 سانتیمتر در سه منطقه در جزیره قشم و دو منطقه در بندر خمیر در زمان جزر انجام شد. در هر ایستگاه نمونه‌برداری، پارامترهای محیطی شامل دما، شوری، اکسیژن محلول، pH به همراه میزان مواد آلی و دانه‌بندی رسوبات نیز سنجیده شد. نتایج حاصله نشان داد که پارامترهای محیطی بین فصول مختلف تفاوت معنی‌داری داشتند، درحالی‌که این تفاوت بین مناطق مختلف نمونه‌برداری معنی‌داری نبود. در مقابل دانه‌بندی رسوبات فقط بین مناطق مختلف متفاوت بود. میزان مواد آلی هم بین فصل و هم بین مناطق نمونه‌برداری اختلاف معنی‌داری را نشان داد. فراوانی و زیست‌توده (وزن‌تر) گونه P. cingulata اختلاف معنی‌داری بین مناطق و فصول مختلف نشان نداد. اگرچه کمترین فراوانی و زیست‌توده در پاییز ثبت شد و بیش‌ترین فراوانی و زیست‌توده به ترتیب در بهار و زمستان ثبت گردید. با توجه ضریب همبستگی کندال بین فراوانی و زیست‌توده این گونه با سایر پارامترهای محیطی همبستگی وجود نداشت که نشان‌دهنده عدم تأثیرگذاری تغییرات فصلی و منطقه‌ای بر این‌گونه است. با توجه به اینکه این‌گونه یکی از فراوان‌ترین شکم پایان در جنگل‌های مانگرو است، نتایج تحقیق حاضر کمک می‌کند تا به درک بهتری از وضعیت این‌گونه و تأثیرات آن بر در بوم‌سازگان حرا داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological status of dominant gastropod Pirenella cingulata in coastal mangrove of northern Persian Gulf (Hormozgan province)

نویسندگان [English]

  • parima hajializadeh 1
  • Mohsen Safaie 2
  • Reza Naderloo 3
  • Mehdi Ghodrati Shojaei 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science & Technology, Hormozgan University, Bandar Abbas, POBox: 3995
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Sciences and Technology.University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
3 Department of Zoology, School of Biology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Marine Biology, Faculty of Natural Resources & Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the status of Pirenella cingulata in the coastal areas of mangrove forests in the Hara Biosphere Reserve in the Persian Gulf. Seasonal sampling was conducted from winter of 2019 to autumn of 2019 using a metal quadrat with dimensions of 25 x 25 cm in three areas on Qeshm Island and two areas in Bandar Khamir in the low tide. At each sampling station, Environmental parameters including (temperature, salinity, dissolved oxygen and pH), the total organic matter and sediment grain size were also measured. Environmental parameters showed significant differences between seasons. While no significant difference was between different sampling areas. In contrast, sediment grain size differed only between different regions. The total organic matter showed a significant difference between seasons and the sampling areas, Abundance and biomass (wet- weight) of P. cingulata did not show significant differences between different regions and seasons. However, the lowest abundance and biomass were recorded in autumn and the highest abundance and biomass were recorded in spring and winter, respectively. According to the Kendall correlation coefficient, there was no correlation between the abundance and biomass of this species with other environmental parameters, which indicates that seasonal and regional changes do not affect this species. Given that this species is one of the most abundant gastropods in mangrove forests, the results of the present study help to better understand the status of this species and its effects on mangrove ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pirenella cingulata
  • abundance and biomass
  • Hara biosphere reserve
  • Hormozgan province
  • Persian Gulf